Các chỉ số chủ yếu (PCI, ICT, Cổng TTĐT)
  

2011

2012

2013

2014

2015

1. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)(So với các tỉnh, thành phố trong cả Nước)

22

30

02

13

29

2. Chỉ số sẳn sàng ứng dụng CNTT (ICT)(So với các tỉnh, thành phố trong cả Nước)

05

06

06

08

11

3. Xếp hạng Cổng TTĐT cấp tỉnh(Về cung cấp thông tin đầy đủ nhất )

01

02

01


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]