Đầu tư và Xây dựng
  

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

 

NĂM

CHỈ TIÊU

2011

2012

2013

2014

2015

Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành (triệu đồng)

11.000.000

12.515.000

13.713.600

14.700.000

16.319.620

Vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010 (triệu đồng)

9.199.934

9.893.433

10.819.059

11.304.292

12.251.671

Chỉ số phát triển vốn đầu tư trên địa bàn theo giá so sánh 2010 (năm trước =100)

100,00

107,54

109,36

104,48

108,18

Vốn thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài từ 1988 đến nay (triệu đô la Mỹ)

69,28

91,35

71,94

56,92

54,18

Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá hiện hành theo loại kinh tế (triệu đồng)

5.323.876

5.810.281

5.804.822

6.675.438

7.767.146


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]