Vận tải - Bưu chính - Viễn thông
  

VẬN TẢI - BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

     

CHỈ TIÊU

2011

2012

2013

2014

2015

1. Vận tải

- Số lượt hành khách vận chuyển (nghìn người)

13.497

14.903

16.052

17.416

18.361

- Số lượt hành khách luân chuyển (nghìn người/km)

743.456

821.711

852.946

839.429

895.033

- Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)

4.457

5.101

5.477

7.919

8.493

- Khối lượng hàng hóa luân chuyển (nghìn tấn/km)

541.642

506.389

517.203

648.829

725.091

- Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải (tỷ đồng)

1.057

1.291

1.486

1.855

1.993

2. Bưu chính, Viễn thông

- Số thuê bao điện thoại

1.897.893

1.128.159

1.014.940

1.104.167

1.126.030

Trong đó: Di động

1.642.693

968.029

916.055

973.369

996.827

- Số thuê bao internet

82.808

80.077

80.557

85.541

87.825


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]