Dân cư - Lao động
  

DÂN CƯ - LAO ĐỘNG

     

CHỈ TIÊU

2011

2012

2013

2014

2015

Dân số trung bình(người)

1.103.136

1.115.523

1.127.905

1.135.568

1.143.572

Theo giới tính Nam

545.972

551.650

557.026

562.403

567.253

Theo giới tính Nữ

557.164

563.873

570.879

573.165

576.319

Dân cư thành thị

530.320

538.791

545.429

551.656

556.056

Dân cư nông thôn

568.816

576.732

582.476

583.912

587.516

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (0/00)

11,28

11,14

11,10

11,00

11,00

Tỷ suất sinh thô (0/00)

15,31

15,53

15,71

15,46

15,26

Tỷ suất chết thô (0/00)

4,03

4,39

4,61

4,46

4,26

Lao động từ 15 tuổi trở lên

588.529

597.154

636.613

662.562

636.172


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]