Số liệu KT-XH chủ yếu năm 2013
  

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2013

(Theo báo cáo số 175 /BC-UBND ngày 6/12/2013)

Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

KH năm 2013

Ước TH năm 2013

I

Kinh tế1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) (%)

Trên 10

7,89


Tr.đó:  - Dịch vụ                          (%)

12,4-13

10,79


            - Công nghiệp-Xây dựng (%)

9-10

6,53


            - Nông Lâm Ngư nghiệp (%)

2,3-2,5

-0,7

2

Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (USD)

1.760

1.700

3

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

540

540

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

14.500

13.700

5

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

4.760

4.609

II

Xã hội6

Giảm tỷ suất sinh (‰)

0,2

0,2


Tốc độ tăng dân số tự nhiên (%)

1,11

1,11

7

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%)

14,4

14,4

8

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn (%)

6,5

6,5

9

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

50

52

10

Tạo việc làm mới (nghìn người)

16

16,6

III

Môi trường11

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch (%)

62

62

12

Độ che phủ rừng (%)

- Trồng rừng (ha)

57,3

4.000

57,3

4.000

13

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

90

90

 Bản in]