Số liệu KT-XH năm 2014
  

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2014

(Theo báo cáo số 186/BC-UBND ngày 05/12/2014)

Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

KH năm 2014

Ước TH năm 2014

I

Kinh tế

1

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) (%)

9

8,23

Tr.đó:  - Dịch vụ                            (%)

10,7

9,12

            - Công nghiệp-Xây dựng (%)

8,9

7,7

            - Nông Lâm Ngư nghiệp (%)

1,8

5,66

2

Tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân đầu người (GDP) (USD)

2.000

1.750

3

Giá trị xuất khẩu (triệu USD)

580

622

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

15.200

14.700

5

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

4.755,6

4.652,2

II

Xã hội

6

Giảm tỷ suất sinh (‰)

0,2

0,2

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (%)

1,1

1,1

7

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (%)

14

13

8

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn (%)

5,3

5,3

9

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

54

54

10

Tạo việc làm mới (nghìn người)

16

16

III

Môi trường

11

Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch (%)

68

68

12

Độ che phủ rừng (%)

- Trồng mới (ha)

57,3

4.300

56,9

4.300

13

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

95

95

 Bản in]