PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Quảng Điền kiến nghị: Hiện nay, các HTX sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện quản lý 81 trạm điện phục vụ các trạm bơm tưới, tiêu (trong đó có 45 trạm chưa bàn giao cho điện lực). Tuy nhiên, do năng lực quản lý của các HTX vê hệ thống điện còn hạn chế, nguồn vốn duy tu, sửa chữa hệ thống điện hàng năm tốn kém, gây khó khăn trong công tác quản lý, vận hành các trạm bơm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành điện xem xét, tiếp nhận bàn giao và quản lý các trạm điện nêu trên để đảm bảo cấp điện an toàn và hiệu quả.
14/07/2021

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tiến hành làm việc với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (đại diện UBND huyện Quảng Điền) và các chủ tài sản có công trình điện đề nghị bàn giao. Qua kiểm tra, rà soát huyện Quảng Điền có 25 công trình cấp điện cho các trạm bơm tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp có nhu cầu bàn giao cho ngành điện quản lý (theo danh mục đăng ký các công trình điện đầu tư bằng vốn nhà nước của UBND huyện Quảng Điền tại Công văn số 1105/UBND ngày 28/11/2017), trong đó có 01/25 công trình đã kiểm kê xác định giá trị tài sản bàn giao; 15/25 công trình không thuộc đối tượng bàn giao (04 công trình ngành điện đã tiếp nhận tài sản trước thời điểm Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg có hiệu lực; 11 công trình là đường dây hạ thế đấu nối sau công tơ mua bán điện của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế); 09/25 công trình đang bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để tổ chức kiểm kê, xác định giá trị tài sản bàn giao (theo Báo cáo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế số 2166/TTHPC-KHVT ngày 25/4/2021).

Vì vậy, để công tác giao nhận các công trình điện đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước thực hiện theo đúng quy định, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đang phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chức năng, các chủ tài sản kiểm tra, rà soát các công trình cấp điện thuộc đối tượng bàn giao (ngoài danh mục 25 công trình được EVN đồng ý tiếp nhận tại Văn bản số 1092/EVN-KD ngày 27/02/2020) lập danh mục đăng ký bổ sung, báo cáo UBND tỉnh để tổng hợp gửi EVN xin ý kiến về việc tiếp nhận tài sản theo quy định.

(Theo báo cáo 242/BC-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh)

<< < 1 2 3 4 > >>