PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện Nam Đông: Thực hiện Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh, thời gian qua các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn, tuy nhiên huyện Nam Đông là huyện miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, huyện có nhiều hộ chính sách, hộ nghèo. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét miễn thu phí vệ sinh môi trường cho các hộ dân ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
11/07/2020

Trả lời:

Với mục tiêu thực hiện chủ trương chung là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có xả rác thải ra môi trường thì phải trả chi phí cho công tác thu gom, xử lý. Theo quy định tại Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thì phương án thu giá dịch vụ không quy định chế độ miễn giảm giá dịch vụ vệ sinh môi trường.

Mức giá thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 50% chi phí; ngân sách nhà nước đang vừa bù lỗ chi chi phí thu gom vận chuyển, vừa phải đảm bảo 100% chi phí xử lý, chôn lấp; định hướng đến năm 2024 mức giá dịch vụ thu gom vận chuyển đảm bảo đáp ứng 100% chi phí thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt. Hơn nữa, gia đình hộ nghèo, cận nghèo đã được Nhà nước đảm bảo các chính sách như: hỗ trợ bảo hiểm y tế; hỗ trợ tiền điện; miễn giảm học phí và các chính sách an sinh xã hội khác. Vì vậy, việc đề nghị miễn giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện là không hợp lý; không đảm bảo tính công bằng.

<< < 1 2 3 4 > >>