PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện Nam Đông: Nhiều hộ dân ở các xã: Hương Sơn, Hương Hữu, Thượng Lộ, Thượng Quảng, Thượng Long thiếu đất sản xuất, đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thu hồi một số diện tích rừng nghèo, rừng bìm do Ban Quản lý rừng phòng hộ và Ban Quản lý Khu Bảo tồn Sao la quản lý để giao lại cho các hộ dân các xã thiếu đất sản xuất.
11/07/2020

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đã có các Kết luận thanh tra số 254/KL-UBND, 255/KL-UBND ngày 30/7/2019, số 259/KL-UBND ngày 31/7/2019, số 269/KL-UBND, số 270/KL-UBND, số 271/KL-UBND ngày 02/8/2019 về việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND các huyện, thị xã và các Kết luận thanh tra số 114/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 115/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 116/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 117/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 119/KL-UBND ngày 26/3/2020, số 120/KL-UBND ngày 26/3/2020 về việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ.

Đồng thời, hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu ban hành Quyết định về quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh.

Do đó, trong quá trình các đơn vị và địa phương thực hiện các Kết luận thanh tra nói trên và quy định của tỉnh, trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, UBND tỉnh sẽ xem xét thu hồi diện tích đất lâm nghiệp giao cho các địa phương quản lý để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất đối với các hộ gia đình cá nhân theo quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>