PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri Huyện A Lưới: Đề nghị Công ty TNHH Nhà nước một thành viên QLKT công trình thủy lợi tỉnh TT Huế đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, kênh mương trên địa bàn như sau: Khu vực A Tâu và lắp đường ống nhựa khoảng 500 m tại đập A Ho để kịp thời phục vụ sản xuất (A Roàng); Kênh mương tại A Véc (thôn Pi Ây 1 - Hồng Quảng); Đập thủy lợi tại thôn Giồng, thôn Mù Nú – Tà Rá (Hương Nguyên).
11/07/2020

Trả lời:

Huyện A Lưới có nhiều công trình thủy lợi nhỏ gồm các đập dâng, hồ chứa, kênh mương do Công ty Quản lý và khai thác Công trình thủy lợi quản lý khai thác và vận hành, phục vụ tưới cho hơn 1.080ha lúa nước 2 vụ. Hàng năm, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, UBND tỉnh đã cấp kinh phí (Năm 2018 đã cấp 4 tỷ đồng; năm 2019 cấp 1,1 tỷ đồng) cho huyện A Lưới để chủ động triển khai công tác khắc phục sửa chữa, duy tu, nâng cấp các công trình thủy lợi nói trên, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Đang chuẩn bị đầu tư Trạm bơm tưới A Ngo, xã A Ngo để phục vụ cấp nước tưới cho 27ha lúa 2 vụ với tổng mức đầu tư 3,5 tỷ đồng.

Hiện nay, trên địa bàn huyện A Lưới còn nhiều công trình thủy lợi đang xuống cấp, hư hỏng trong đó có các công trình ở khu vực A Tâu, đường ống tại đập A Ho, kênh mương tại A Véc (thôn Pi Ây 1-Hồng Quảng), đập thủy lợi tại thôn Giồng, thôn Mù Nú - Tà Rá (Hương Nguyên). Hàng năm, Công ty Quản lý và khai thác Công trình thủy lợi đã chủ động duy tu sửa chữa, khắc phục tạm thời các công trình thủy lợi nói trên để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp. Về lâu dài, đề nghị UBND huyện A Lưới phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lập dự án nâng cấp sửa chữa các công trình bị hư hỏng xuống cấp nói trên báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

<< < 1 2 3 4 > >>