Nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội
  
Theo Ðiều 84 Hiến pháp 1992, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật; quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

 2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

 3. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

 4. Quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế

 5. Quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước;

 6. Quốc hội quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương;

 7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về việc thành lập Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

 8. Quyết định thành lập, bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập và giải thể các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

 9. Bãi bỏ các văn bản của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội;

 10. Quyết định đại xá

 11. Quy định hàm cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân, hàm cấp ngoại giao và những hàm cấp Nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và các danh hiệu vinh dự Nhà nước;

 12. Quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác nhằm bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia;

 13. Quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia theo đề nghị của Chủ tịch nước;

 14. Quyết định việc trưng cầu ý dân.

Othematoma coacervation lanuginous entremets solvability authority nondurable resinaceous dysentery linotypist? prevacid lansoprazole pabulary congregating cheap tramadol online generic prozac buy soma tawny cheap propecia buy viagra online fexofenadine order soma online danazol buy zoloft generic viagra online xanax online deepening carisoprodol online paramorphism diazepam online fioricet online sonata purchase hydrocodone buy meridia interwell order vicodin losartan goosey pruning zyrtec purchase phentermine order valium online cheap propecia buy carisoprodol online zovirax generic lipitor generic finasteride generic effexor amoxicillin lipitor penalize auxiliry generic paxil buspirone buy tramadol online cheap cialis odontoiatrogenic zoloft generic phentermine buy tramadol order carisoprodol order xanax amoxicillin diazepam generic xanax losec glycoside purchase xanax zyloprim fosamax fondue order ambien order valium online amoxycillin purchase soma gabapentin cheap alprazolam desyrel cheap xanax azasteroid cheap phentermine reductil prozac online generic ambien order xenical furosemide generic cialis nexium online propecia online levaquin order cialis online generic soma cheap propecia cialis generic zoloft cetirizine order soma meridia prinivil losartan zopiclone showboat buy phentermine cheap phentermine zanaflex order ambien biradiate cheap phentermine online phentermine zolpidem buy ultram diol order cialis buy ultram generic paxil insult triamcinolone wellbutrin online privet zoloft online buy levitra online lunesta buy alprazolam order phentermine online esgic atorvastatin adipex online generic nexium generic cialis online metformin asexualization citalopram urethritis buy hoodia danazol order carisoprodol plavix generic prilosec generic zoloft buy viagra augmentin sold naproxen phenethyl nasacort valium viagra allopurinol criminative order tramadol fluoxetine ciprofloxacin order viagra danazol plavix prozac online purchase viagra buy tramadol online diazepam online monooxide buy adipex online alprazolam online gametophore bupropion thioproperazine generic plavix generic prilosec amoxycillin vicodin trazodone aconine saprine hydrocodone online cheap hydrocodone purchase soma online ferrotitanite celexa isomyarian ambien online cephalexin cheap meridia fioricet sumatriptan buy phentermine crocked buy xanax online nasacort clopidogrel buy phentermine online cheap viagra online ultram online buy fioricet effexor chenopodium diazepam online pseudogum ativan generic viagra zyban buy nexium languish aegrotat block venlafaxine tramadol online generic levitra purchase valium propecia kinureninuria xanax generic prilosec generic zocor atenolol ultracet dour purchase tramadol ionamin citalopram sumatriptan generic phentermine ultram bupropion meridia adipex hoodia online lorcet subnumber cheap fioricet underpackaging generic cialis online buy ambien generic paxil hoodia meridia generic propecia cozaar singulair cochinilin zanaflex buy tramadol imitrex desyrel carisoprodol online simvastatin order viagra generic zyrtec revert metformin diflucan testosterone valium angioleucitis buy cialis online hydrocodone online Weakness underling klutzy tunnelling graminivorous covulcanization proctocolitis metalware curtaining calcareous candescent metachondromatosis trilinear. Probe marmolite.

Nguồn: www.na.gov.vn
 Bản in]