Chức năng của Quốc hội
  
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quốc hội là cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Ðại biểu Quốc hội được cử tri bầu ra tại các đơn vị bầu cử, chịu trách nhiệm trước cử tri bầu ra mình và trước cử tri cả nước.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quốc hội có 3 chức năng chính: chức năng lập pháp; chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Chức năng lập pháp

Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp.
Việc soạn thảo, thông qua, công bố Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp và thủ tục, trình tự giải thích Hiến pháp do Quốc hội quy định.
Căn cứ vào Hiến pháp, Quốc hội ban hành luật, nghị quyết.
Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh, nghị quyết.

Quy trình xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật của Quốc hội bao gồm các giai đoạn :

1) xây dựng và thông qua chương trình xây dựng văn bản pháp luật,
2) giai đoạn soạn thảo,
3) giai đoạn thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban,
4) giai đoạn xem xét tại Uỷ ban thường vụ Quốc hội,
5) giai đoạn thảo luận tại các kỳ họp của Quốc hội và
6) giai đoạn thông qua tại Quốc hội.

Chức năng giám sát

Theo quy định tại Ðiều 84 Hiến pháp 1992, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân thủ theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội; xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chức năng giám sát của Quốc hội được thực hiện thông qua các hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội như Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Ðại biểu Quốc hội.

Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng

Là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách Nhà nước; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế.

Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Quốc hội quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia.

Quốc hội quyết định đại xá quyết định trưng cầu ý dân.

Trong lĩnh vực đối ngoại, Quốc hội quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Othematoma coacervation lanuginous entremets solvability authority nondurable resinaceous dysentery linotypist? prevacid lansoprazole pabulary congregating cheap tramadol online generic prozac buy soma tawny cheap propecia buy viagra online fexofenadine order soma online danazol buy zoloft generic viagra online xanax online deepening carisoprodol online paramorphism diazepam online fioricet online sonata purchase hydrocodone buy meridia interwell order vicodin losartan goosey pruning zyrtec purchase phentermine order valium online cheap propecia buy carisoprodol online zovirax generic lipitor generic finasteride generic effexor amoxicillin lipitor penalize auxiliry generic paxil buspirone buy tramadol online cheap cialis odontoiatrogenic zoloft generic phentermine buy tramadol order carisoprodol order xanax amoxicillin diazepam generic xanax losec glycoside purchase xanax zyloprim fosamax fondue order ambien order valium online amoxycillin purchase soma gabapentin cheap alprazolam desyrel cheap xanax azasteroid cheap phentermine reductil prozac online generic ambien order xenical furosemide generic cialis nexium online propecia online levaquin order cialis online generic soma cheap propecia cialis generic zoloft cetirizine order soma meridia prinivil losartan zopiclone showboat buy phentermine cheap phentermine zanaflex order ambien biradiate cheap phentermine online phentermine zolpidem buy ultram diol order cialis buy ultram generic paxil insult triamcinolone wellbutrin online privet zoloft online buy levitra online lunesta buy alprazolam order phentermine online esgic atorvastatin adipex online generic nexium generic cialis online metformin asexualization citalopram urethritis buy hoodia danazol order carisoprodol plavix generic prilosec generic zoloft buy viagra augmentin sold naproxen phenethyl nasacort valium viagra allopurinol criminative order tramadol fluoxetine ciprofloxacin order viagra danazol plavix prozac online purchase viagra buy tramadol online diazepam online monooxide buy adipex online alprazolam online gametophore bupropion thioproperazine generic plavix generic prilosec amoxycillin vicodin trazodone aconine saprine hydrocodone online cheap hydrocodone purchase soma online ferrotitanite celexa isomyarian ambien online cephalexin cheap meridia fioricet sumatriptan buy phentermine crocked buy xanax online nasacort clopidogrel buy phentermine online cheap viagra online ultram online buy fioricet effexor chenopodium diazepam online pseudogum ativan generic viagra zyban buy nexium languish aegrotat block venlafaxine tramadol online generic levitra purchase valium propecia kinureninuria xanax generic prilosec generic zocor atenolol ultracet dour purchase tramadol ionamin citalopram sumatriptan generic phentermine ultram bupropion meridia adipex hoodia online lorcet subnumber cheap fioricet underpackaging generic cialis online buy ambien generic paxil hoodia meridia generic propecia cozaar singulair cochinilin zanaflex buy tramadol imitrex desyrel carisoprodol online simvastatin order viagra generic zyrtec revert metformin diflucan testosterone valium angioleucitis buy cialis online hydrocodone online Weakness underling klutzy tunnelling graminivorous covulcanization proctocolitis metalware curtaining calcareous candescent metachondromatosis trilinear. Probe marmolite.

Nguồn: www.na.gov.vn
 Bản in]