Hoàng Quang

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Giáp QL49A

Điểm cuối: Nhà ông Phạm Văn Thuận

Vị trí: Khu vực An Hải đến Hải Thành

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (? - Tân Dậu 1801). Ông được xem là vị khai khẩn của Làng Thai Dương, một con người nổi tiếng về văn học. Sử sách Triều Nguyễn gọi ông là Thai Dương Xử Sĩ. Hoàng Quang sinh vào cuối thời các Chúa Nguyễn, Quê Thai Dương, Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Ông học thức uyên bác. Các Chúa Nguyễn muốn dùng ông, ông  tạ từ không màng danh lợi. Lại có lần Nguyễn Huệ mời ông làm quan, nhưng ông cũng từ chối.  Ông để lại cho đời nhiều tác phẩm văn chương còn được truyền tụng như “Hoài Nam Khúc” dài 670 câu lục bát. Bài này được con gái của Chúa Nguyễn Phúc Khoát sao ra và truyền vào Miền Nam. Con ông, Hoàng Hoán là một Đại thần của triều Nguyễn được Vua Gia Long tin dùng, làm quan đến chức Hữu Tham Tri Bộ Lại.

 Bản in]