Khúc Thừa Dụ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường gom dân sinh (giáp phường Thủy Phương)

Điểm cuối: Đường vào khu tái định cư Đông Nam Thuỷ An

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Khúc Thừa Dụ (? - 907), quê ở Hồng Châu (thuộc vùng Bình Giang và Ninh Giang tỉnh Hải Dương). Ông vốn là con nhà hào phú. Hồi bấy giờ nước ta bị nhà Đường đô hộ, nhưng thế nhà Đường đã suy, các hào kiệt dấy binh chống lại, Khúc Thừa Dụ được suy tôn làm lãnh tụ. Ông lãnh đạo thành công việc đánh đuổi bọn quan lại đô hộ, rồi nắm chính quyền vào năm Bính Dần (906) nhưng vẫn xưng Tỉnh Hải tiết độ sứ. Năm sau, Đinh Mão (907) ông mất, con là Khúc Hạo thay nắm quyền.

 Bản in]