Châu Thượng Văn

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ 1A (Km830+238)

Điểm cuối: Đường Bến (gần nhà Ô Liền)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Ông nhiệt thành yêu nước, cùng các đồng chí tâm giao hăng say tích cực hoạt động yêu nước.

Năm 1908, nhân vụ kháng sưu chống thuế ông bị thực dân Pháp bắt giam. Ngay từ ngày vào ngục, ông tuyệt thực, trên 20 ngày rồi đưa đi đày ở nhà tù Lao Bảo. Nhưng khi ra đến Huế thì ông mất trong lao Thừa Phủ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]