Châu Văn Liêm

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Thuận Hoá

Điểm cuối: Đường Đỗ Xuân Hợp

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Sớm giác ngộ cách mạng, nhiệt thành yêu nước, năm 1926 ông vận động đồng bào địa phương và học sinh Long Xuyên làm lễ truy điệu Phan Châu Trinh. Ông được kết nạp vào tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được cử vào Ban Thường vụ Kỳ bộ Nam Kỳ.

Tháng 6-1929, ông được cử làm đại biểu Kỳ bộ Nam Kỳ đi dự đại hội ở Hương Cảng. Ông trở về nước với nhiệm vụ cải tổ Việt Nam Cách mạng Thanh niên để thành lập Đảng Cộng sản.

Ngày 3-2-1930, ông là đại biểu đảng bộ miền Nam, dự đại hội hợp nhất Đảng dưới quyền chủ toạ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tại Cửu Long (Trung Quốc).

Đến ngày 4-5-1930, ông trực tiếp lãnh đạo cuộc biểu tình có hàng nghìn quần chúng tham dự, từ Đức Hoà lên Chợ Lớn. Ông yêu cầu giải phóng dân tộc, đưa yêu sách của nhân dân, đòi giảm sưu thuế... và đã bị giặc Pháp bắn và hy sinh lúc mới 28 tuổi.


Một góc đường Châu Văn Liêm

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]