CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ƯỚC ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2021

(Theo báo cáo số 438/BC-UBND ngày 04/12/2020)

Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

Ước TH năm 2021

I

Kinh tế

 

1

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

tăng 7,4 - 8,4% (do năm 2020 là năm gốc, tăng 2,06%)

2

GRDP bình quân đầu người (USD/người)

>2.300

3

Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)

>920

4

nhập khẩu phấn đấu (triệu USD)

575 (tăng 15%)

5

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội(Tỷ đồng)

tăng từ 8-10% (dự ước 24.500 tỷ)

6

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

6.065,2 (giảm 28,3% so với thực hiện năm 2020)

II

Xã hội

 

7

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)

67

8

Bác sỹ/vạn dân

13-14

9

Giường bệnh/vạn dân

58-60

10

Tỷ lệ hộ nghèo

0,4% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016– 2020)

11

Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới

07 - 09

12

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên (người)

650.000 (tăng 4,5% so với năm 2020)

III

Môi trường

 

13

Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch (%)

94

14

Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)

30 - 40

15

Tỉ lệ che phủ rừng ổn định (%)

57-57,5