PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, huyện Phú Lộc kiến nghị Việc quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô đã qua 20 năm vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn cho nhân dân, nhất là ở “vùng đỏ”, đất đai không được chuyển nhượng, tách thửa được; tại “vùng vàng” thì được cấp phép có thời hạn nhưng khi nhà nước thu hồi thì không được đền bù, nên người dân vi phạm xây dựng ngày càng nhiều, gây khó khăn cho việc quản lý của chính quyền và sinh hoạt của người dân. Đề nghị tỉnh có chính sách hợp lý để giảm bớt khó khăn cho nhân dân.
14/11/2018

- Để đáp ứng nhu cầu về xây dựng nhà ở riêng lẻ nhằm ổn định cuộc sống của người dân trên địa bàn khu kinh tế, căn cứ vào tình hình quy hoạch, tình hình thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư và yêu cầu thực tiễn công tác quản lý, UBND tỉnh đã công bố các khu vực được xem xét cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, cụ thể như sau:

+ Các khu vực được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Khu kinh tế bao gồm (xây dựng nhà ở với thời gian lâu dài): Các khu vực quy hoạch cải tạo, chỉnh trang thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chân Mây có diện tích 236 ha; các khu vực xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn Khu kinh tế có diện tích 120 ha; khu vực quy hoạch đất ở thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) thị trấn Lăng Cô và làng Chài có diện tích 42 ha; khu vực quy hoạch đất ở chỉnh trang thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) có diện tích 6,2 ha.

Đối với các khu vực này, trong thời gian trước mắt, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và UBND huyện Phú Lộc sẽ phối hợp lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để làm cơ sở cho việc xem xét cấp giấy phép xây dựng, về lâu dài sẽ nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở pháp lý cho việc cấp phép xây dựng.

+ Các khu vực được cấp giấy phép xây có thời hạn (theo Luật Xây dựng năm 2003 là xây dựng tạm):

Một số khu vực theo quy hoạch chung xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là đất sản xuất kinh doanh, không có quy hoạch phát triển đất ở (như khu cảng, khu công nghiệp, khu du lịch,…) nhưng hiện nay chưa có nhà đầu tư hoặc hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình cá nhân là đất ở nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất trong khu đô thị.

Để giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân đang sinh sống, các khu vực này được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo giấy phép xây dựng có thời hạn do UBND huyện Phú Lộc cấp và đã được công bố rộng rãi đến UBND các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn khu kinh tế.

+ Các khu vực không được cấp phép xây dựng nhà ở:

Các khu vực đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư, các khu vực đã hoàn thành công tác đền bù, GPMB để triển khai các dự án.

Theo quy định của pháp luật xây dựng và thực trạng quy hoạch đã được phê duyệt tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô nêu trên thì các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở (kiên cố) tại các thửa đất có mục đích sử dụng đất là đất ở phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp phép xây dựng nhà ở; đối với các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà ở tại các thửa đất có mục đích sử dụng đất là đất ở nhưng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

Việc ban hành, công bố bản đồ các khu vực được phép cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô với mục đích là để tạo điều kiện cho người dân nắm rõ được các khu vực đã cấp phép dự án đầu tư, các khu vực quy hoạch đất ở theo các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng, giấy phép xây dựng có thời hạn; không thay thế các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Việc thực hiện các thủ tục về tách thửa, chuyển nhượng đất đai được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt, không phụ thuộc vào bản đồ này.

<< < 1 2 3 4 > >>