Trật tự, an toàn xã hội tháng 12 năm 2021

  

 

Sơ bộ

tháng

12

năm

2021

 

Cộng dồn

từ đầu năm

đến cuối kỳ

báo cáo

 

Tháng 12

năm 2021

so với

tháng

trước (%)

 

Tháng 12

năm 2021

so với cùng

kỳ năm

trước (%)

 

Cộng dồn

từ đầu năm

đến cuối

báo cáo

so với cùng kỳ năm trước (%)

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)

19

220

100,0

76,0

77,2

Đường bộ

18

214

105,9

72,0

75,4

Đường sắt

1

6

150,0

Đường thủy

Số người chết (Người)

15

139

150,0

136,4

93,3

Đường bộ

14

134

140,0

127,3

91,2

Đường sắt

1

5

250,0

Đường thủy

Số người bị thương (Người)

9

144

75,0

42,9

66,7

Đường bộ

9

142

75,0

42,9

66,4

Đường sắt

2

100,0

Đường thủy

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)

-

66

-

-

103,1

Số người chết (Người)

-

4

-

-

80,0

Số người bị thương (Người)

-

5

-

-

-

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)

-

13554

-

-

399,6

Cục Thống kê tỉnh
 Bản in]