Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 12 và năm 2021

  

 

Ước tính

tháng 12

năm 2021

 

Ước tính

năm

2021

 

Tháng 12

năm 2021

so với tháng

trước (%)

Tháng 12

năm 2021

so với cùng kỳ năm trước (%)

Năm 2021

so với

năm trước (%)

 

Tỷ đồng

TỔNG SỐ

307,0

3209,1

102,05

99,71

103,81

Vận tải hành khách

32,4

455,3

101,10

80,08

94,54

Đường sắt

Đường biển

Đường thủy nội địa

0,2

3,0

101,63

76,53

72,01

Đường bộ

32,2

452,3

101,09

80,11

94,74

Hàng không

Vận tải hàng hóa

248,3

2520,7

102,11

100,50

105,90

Đường sắt

Đường biển

2,6

28,6

103,06

76,27

83,76

Đường thủy nội địa

Đường bộ

245,7

2492,1

102,10

100,84

106,22

Hàng không

Dịch vụ hỗ trợ vận tải

24,7

215,2

102,87

129,02

100,84

Bưu chính, chuyển phát

1,6

17,9

100,50

129,29

111,94

Cục Thống kê tỉnh
 Bản in]