Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 12

  

 

Thực hiện

tháng 12/2020

Thực hiện

tháng 12/2021

Thực hiện

tháng 12/2021

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Ha

Diện tích gieo trồng cây hàng năm

Lúa mùa

377

213

56,50

Các loại cây khác

Ngô

15

16

103,33

Khoai lang

520

515

99,04

Lạc

3

3

103,33

Rau, đậu các loại

629

664

105,53

Cục Thống kê tỉnh
 Bản in]