Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác tháng 12 và năm 2021

  

Thực hiện

tháng 11

năm

2021

Ước tính

tháng 12

năm

2021

Ước

tính

năm

2021

Tháng 12

năm 2021

so với cùng kỳ

năm trước (%)

Năm

2021

so với

năm trước (%)

Tỷ đồng

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

313,0

339,9

4467,9

62,6

80,0

Dịch vụ lưu trú

12,8

13,6

357,78

24,6

45,3

Dịch vụ ăn uống

300,1

326,2

4110,10

67,0

85,7

Du lịch lữ hành

-

-

18,67

0,0

28,7

Dịch vụ khác

241,0

253,7

2870,63

91,9

98,3

Cục Thống kê tỉnh
 Bản in]