Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
  

(Trích Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh)

 
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

STT

Nội dung điều chỉnh, bổ sung

Số lượng CHXD

I

Điều chỉnh định hướng quy hoạch

14

II

Bổ sung xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

17


Tổng số Cửa hàng xăng dầu phải điều chỉnh, bổ sung

31

Danh mục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cửa hàng xăng dầu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (phụ lục kèm theo).

 

 Bản in]
Các bài khác