Diện tích, đặc điểm đất xói mòn trơ sỏi đá (Leptosols)

  

Có diện tích 5.220 ha, chiếm 1,03% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố ở Phú Lộc (35,42%), Phong Điền (33,27%), Hương Trà (18,70%), Nam Đông (6,91%), Hương Thủy (5,47%), Huế (0,23%).

Loại đất này có mặt ở tất cả các loại đá mẹ khác nhau. Đất bị xói mòn mạnh trơ sỏi đá, tầng đất mặt bị bào mòn, rửa trôi mãnh liệt nên còn rất mỏng, có đá lộ đầu hoặc mất hẳn tầng đất để trơ ra cả đá gốc, trở nên khô hạn khốc liệt. Đất không còn kết cấu và đã kiệt chất dinh dưỡng. Hồi phục độ phì nhiêu cho loại đất chỉ còn cách là trồng cây gây rừng, nhưng đây là cả một vấn đề khó khăn, cần có sự đầu tư lớn với một thời gian dài.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]