Quy hoạch phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

  

(Trích Quyết định số 629 /QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tỉnh)

 

I. MỤC TIÊU

1. Phát triển hệ thống trạm thu phát sóng thông tin di động đồng bộ, hiện đại đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với sự phát triển của công nghệ viễn thông trên cả nước và thế giới.

2. Đến năm 2015: đảm bảo chất lượng dịch vụ và phát triển đa dịch vụ. Tạo cảnh quan đô thị và tăng tỷ lệ dùng chung hạ tầng. Ứng dụng công nghệ tiên tiến để giảm dần các trạm BTS loại 1 và hạ dần độ cao của các trạm BTS loại 2;

3. Đến năm 2020: có hạ tầng viễn thông phát triển vào loại tiên tiến trong khu vực ASEAN. Hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh được thực hiện trên môi trường thông tin điện tử hiện đại. Xây dựng được những nền tảng cơ bản để phát triển nền kinh tế tri thức.

II. CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN

- Phủ sóng 3G tới 100% khu dân cư vào năm 2013;

- Tỷ lệ sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động đạt khoảng 35% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020;

- Hoàn thành xử lý 100% trạm thu phát sóng không phù hợp với quy hoạch và 149 trạm chưa có giấy phép xây dựng vào năm 2015;

- Hoàn thành cải tạo 100% trạm thu phát sóng loại 2 tại khu vực thành phố Huế, thị xã, thị trấn vào năm 2017;

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Định hướng phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động

a) Trạm loại 1: Là trạm thu phát sóng có nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất. Quy hoạch phát triển trạm loại 1 tại các khu vực:

- Khu vực các phường: An Đông, An Tây, An Hòa, Hương Sơ, Hương Long, Kim Long, Thủy Biều, Thủy Xuân thuộc thành phố Huế.

- Khu vực nông thôn, đồi núi, ven biển.

- Khu vực phục vụ cho an ninh, quốc phòng tại các huyện, thị xã, cụ thể:

+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 04 vị trí, ngoài ra sử dụng hạ tầng của Viettel để phục vụ cho an ninh, quốc phòng.

+ Công an tỉnh: 04 vị trí (tại các huyện, thị xã), ngoài ra sử dụng hạ tầng của GMobile để phục vụ cho an ninh, quốc phòng.

+ Ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng trạm thu phát sóng phục vụ an ninh quốc phòng tại các khu vực.

Quy hoạch vị trí và khống chế số lượng trạm loại 1 phát triển tại mỗi khu vực cụ thể theo Phụ lục IV. Số trạm loại 1 quy hoạch phát triển cho các doanh nghiệp đang hoạt động đến năm 2015 là 211 trạm (Phụ lục II) và giai đoạn từ 2016 - 2020 là 205 trạm (Phụ lục III).

b) Trạm loại 2

- Trạm loại 2a: Là trạm có xây dựng, lắp đặt hệ thống cột ăng ten, cao từ trên 6m đến 12 mét áp dụng đối với khu vực thành phố Huế và trung tâm thị trấn, thị xã (nội thị); Trạm có xây dựng, lắp đặt hệ thống cột ăng ten cao từ trên 6m đến 15 mét áp dụng đối với khu vực nông thôn (chỉ tính độ cao của phần cột ăng ten).  Quy hoạch phát triển trạm loại 2a tại các khu vực:

+ Khu vực một số phường tại thành phố Huế: An Đông, Phường Đúc, Hương Long, Kim Long, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, Thủy Biều, Thủy Xuân, Vĩ Dạ, Xuân Phú.

+ Khu vực nông thôn (khu vực các xã trên địa bàn các huyện, thị xã).

- Quy hoạch xây dựng, lắp đặt trạm loại 2a tuân theo một số nguyên tắc sau:

+ Doanh nghiệp phải chấp nhận di dời hạ tầng hoặc thay thế trạm 2a thành trạm 2b hoặc trạm ngụy trang khi các khu vực xây dựng trạm tại các phường An Đông, Phường Đúc, Hương Long, Kim Long, Phú Bình, Phú Cát, Phú Hậu, Phú Hiệp, Thủy Biều, Thủy Xuân, Vĩ Dạ, Xuân Phú của thành phố Huế tương lai phát triển các toà nhà cao tầng để đảm bảo mỹ quan đô thị thành phố.

+ Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: các doanh nghiệp cùng phối hợp đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng (hạ tầng đảm bảo cho 2 doanh nghiệp sử dụng chung).

Quy hoạch vị trí và khống chế số lượng trạm loại 2a phát triển tại mỗi khu vực cụ thể (theo Phụ lục IV). Số trạm loại 2a quy hoạch phát triển mới cho các doanh nghiệp đang hoạt động đến năm 2015 là 24 trạm (Phụ lục II) và giai đoạn từ 2016 - 2020 là 23 trạm (Phụ lục III).

- Trạm loại 2b: Là trạm không xây dựng hệ thống cột, chỉ sử dụng giá anten lắp đặt trên sân thượng các tòa nhà có chiều cao không quá 6m. Quy hoạch phát triển trạm loại 2b tại các khu vực: các phường thuộc thành phố Huế, trung tâm thị xã (nội thị), thị trấn.

Quy hoạch vị trí và khống chế số lượng trạm loại 2b phát triển tại mỗi khu vực cụ thể (theo Phụ lục IV). Số trạm loại 2b quy hoạch phát triển mới cho các doanh nghiệp đang hoạt động đến năm 2015 là 50 trạm (Phụ lục II) và giai đoạn từ 2016 - 2020 là 37 trạm (Phụ lục III).

- Trạm ngụy trang

Quy hoạch phát triển trạm ngụy trang tại các khu vực:

+ Các khu di tích;

+ 4 phường nội thành thuộc thành phố Huế;

+ Dọc 2 bên bờ Sông Hương.

+ Các khu trung tâm Văn hóa, Du lịch, Công viên….

Số lượng trạm ngụy trang phát triển không được gấp quá 3 lần số trạm loại 1, 2a, 2b phát triển tại mỗi khu vực và số lượng quy hoạch trạm ngụy trang khuyến khích các doanh nghiệp lắp đặt và ưu tiên áp dụng.

- Trạm lưu động: Ưu tiên bố trí trạm thu phát sóng lưu động tại khu vực Đại Nội, Phu Văn Lâu, dọc hai bên bờ Sông Hương khi có các lễ hội diễn ra, đặc biệt là lễ hội Festival để các doanh nghiệp phục vụ thông tin liên lạc cho lễ hội và các du khách. Sau khi phục vụ lễ hội, doanh nghiệp viễn thông phải hoàn trả mặt bằng cho đơn vị quản lý.

2. Định hướng phát triển hạ tầng mạng

a) Hạ tầng dùng chung: quy hoạch phát triển hạ tầng mạng di động trên địa bàn tỉnh chủ yếu theo hướng sử dụng chung cho trạm loại 1 và một số trạm loại 2a giữa các doanh nghiệp (theo Phụ lục II).

b) Dự phòng quỹ vị trí cho doanh nghiệp phát triển mạng lưới ứng dụng công nghệ mới: Quỹ vị trí này chỉ được sử dụng khi các doanh nghiệp phát triển mạng lưới lên thế hệ tiếp theo, ứng dụng các công nghệ mới. Ngoài quỹ vị trí này, các doanh nghiệp có thể lắp đặt và triển khai hạ tầng mạng 4G trên cơ sở sử dụng chung hạ tầng với mạng 2G, 3G hiện tại. Quy hoạch vị trí và khống chế số lượng trạm dự phòng (bao gồm trạm loại 1, loại 2a và loại 2b) cho doanh nghiệp phát triển mạng lưới ứng dụng công nghệ mới tại mỗi khu vực cụ thể (theo Phụ lục V).

Quy hoạch quỹ vị trí dự phòng phát triển hạ tầng ứng dụng các công nghệ mới:

+ Giai đoạn đến 2015: 78 vị trí. (Phụ lục II)

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 130 vị trí. (Phụ lục III)

  c) Dự phòng quỹ vị trí cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường: Quỹ vị trí trạm dự phòng quy hoạch dành cho 2 doanh nghiệp được cấp phép sau khi Quy hoạch đã được ban hành (không dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động). Khuyến khích các doanh nghiệp mới thoả thuận, phối hợp sử dụng hạ tầng và thuê lại hạ tầng của các doanh nghiệp khác. Quy hoạch vị trí và khống chế số lượng trạm dự phòng (bao gồm trạm loại 1, loại 2a và loại 2b) cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường tại mỗi khu vực cụ thể (theo Phụ lục VI)

            Quy hoạch quỹ vị trí cho doanh nghiệp mới tham gia thị trường:

+ Giai đoạn đến 2015: 40 vị trí. (Phụ lục II)

+ Giai đoạn 2016 - 2020: 20 vị trí. (Phụ lục III)

3. Xử lý, cải tạo hạ tầng trạm thu phát sóng hiện tại

a) Mục tiêu:

- Đảm bảo 100% các trạm thu phát sóng phù hợp quy hoạch và có giấy phép xây dựng.

- Cải tạo các trạm BTS loại 2 hiện có thành các trạm 2a; hoặc 2b; hoặc ngụy trang (tùy theo vị trí cụ thể của khu vực lắp đặt trạm BTS).

- Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: Chuyển các trạm thu phát sóng không đảm bảo mỹ quan, hoặc có khoảng cách quá gần nhau về vị trí mới có đủ điều kiện cho các doanh nghiệp dùng chung hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

b) Đối tượng:

- Xứ lý các trạm không phù hợp quy hoạch và 149 vị trí trạm thu phát sóng chưa có giấy phép xây dựng;

- Cải tạo các trạm:

+ Trạm thu phát sóng thuộc khu vực thành phố Huế.

+ Khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan.

+ Các trạm nằm trong vùng cấm của di tích, không phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng của tỉnh.

+ Cải tạo các trạm không sử dụng cột cao, lắp đặt trên sân thượng và ngụy trang nhưng thực tế chưa đáp ứng nhu cầu về phủ sóng.

+ Khu vực mật độ trạm thu phát sóng quá dày: khoảng cách giữa các trạm thu phát sóng quá gần nhau (khoảng cách giữa các trạm nhỏ hơn 100m).

+ Trạm thu phát sóng có vị trí gần mặt đường, độ cao không hợp lý: ảnh hưởng tới mỹ quan.

c) Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn đến 2015: Hoàn thành xử lý các trạm thu phát sóng không phù hợp quy hoạch và 149 vị trí trạm chưa có giấy phép xây dựng; cụ thể:

+ Trạm có vị trí không phù hợp quy hoạch: gần mặt đường, độ cao không hợp lý, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, cảnh quan kiến trúc, không đảm bảo an toàn: tiến hành tháo dỡ, di dời.

+ Trạm có vị trí phù hợp quy hoạch nhưng chưa có giấy phép xây dựng: Các doanh nghiệp phải làm các thủ tục cấp phép xây dựng trong thời gian nhất định. Nếu doanh nghiệp không hoàn thành các thủ tục cấp phép, tiến hành tháo dỡ, di dời.

- Giai đoạn đến 2017: Hoàn thành việc cải tạo 100% các trạm thu phát sóng loại 2 tại khu vực thành phố Huế, thị xã, thị trấn thành các trạm 2a; hoặc thành trạm 2b; hoặc thành trạm ngụy trang (tùy theo vị trí cụ thể của khu vực lắp đặt trạm).

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý:

a) Ban hành các quy định, quy chế về xây dựng và cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh.

b) Ban hành các quy định, quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng; phối hợp giữa các ngành, doanh nghiệp.

c) Ban hành các quy định về phương pháp tính giá cho thuê hạ tầng viễn thông.

d) Ban hành cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng phát triển hạ tầng mạng di động tại các khu vực điều kiện kinh tế xã hội còn hạn chế.

đ) Ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng mạng thông tin di động ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại (công nghệ 4G, trạm thu phát sóng ngụy trang…).

e) Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng phát triển hạ tầng mạng di động (cấp phép xây dựng, thủ tục…).

2. Huy động các nguồn lực toàn xã hội xây dựng hạ tầng thu phát sóng:  

a) Hình thành doanh nghiệp hạ tầng và phương án triển khai theo hình thức xã hội hóa phù hợp khi triển khai xây dựng hạ tầng tại các khu vực xây dựng hạ tầng mới (khu dân cư mới, khu chung cư, khu đô thị mới…); triển khai xây dựng hạ tầng trạm thu phát sóng thông tin di động đồng bộ với quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực này.

b) Khuyến khích “Doanh nghiệp cùng đầu tư và sử dụng chung cơ sở hạ tầng” phù hợp cho quá trình triển khai xây dựng, phát triển hạ tầng mạng lưới trạm thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước:

a) Công bố công khai Quy hoạch chung trên toàn tỉnh và lộ trình thực hiện, các doanh nghiệp căn cứ theo lộ trình xây dựng kế hoạch phát triển.

b) Thành lập Hồi đồng thẩm định bao gồm Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố để thẩm tra, xác định các trạm thu phát sóng loại 2 không đảm bảo an toàn để lập kế hoạch cải tạo, di dời.

c) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng thông tin di động; quản lý dựa trên bản đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; thiết bị đo kiểm, giám sát hệ thống các trạm thu phát sóng di động…

d) Tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định, chính sách về phát triển viễn thông nói chung và phát triển hạ tầng mạng thông tin di động nói riêng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy hoạch, đầu tư, phát triển hiệu quả, bền vững.

đ) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng mạng thông tin di động tại địa phương. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng.

e) Tăng cường quản lý, giám sát chất lượng thiết bị, dịch vụ và công trình viễn thông đảm bảo quyền lợi người sử dụng.

g) Nghiên cứu, bám sát việc triển khai thực hiện quy hoạch của các ngành có liên quan (giao thông, xây dựng, đô thị…) và quy hoạch các địa phương nhằm phát triển hạ tầng mạng đồng bộ.

h) Giám sát chặt chẽ việc xây dựng phát triển hạ tầng mạng thông tin di động trên địa bàn tỉnh. Giải quyết tranh chấp và xử lý các doanh nghiệp vi phạm.

l) UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các sở, ngành liên quan, quản lý việc xây dựng phát triển hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn quản lý.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Xem chi tiết Quyết định tại đây ()
 Bản in]