Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban và địa phương (DDCI) năm 2018
  
Cập nhật:05/01/2018 11:13:16 SA

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành 

Đơn vị được đánh giá

Điểm Chỉ số DDCI

tổng hợp

Thứ hạng

Sở Y tế

70,49

1

Sở Du lịch

69,2

2

Sở Ngoại vụ

68,41

3

Sở Tư pháp

68,22

4

Sở Nội vụ

68,16

5

Sở Giao thông vận tải

67,76

6

Công an tỉnh

67,54

7

Sở Thông tin truyền thông

67,45

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

67,43

9

Sở Văn hóa và Thể thao

67,26

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

67,19

11

Sở Khoa học và Công nghệ

67,14

12

Sở Tài Chính

66,57

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

65,23

14

Sở Xây dựng

65,21

15

Ban QL khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh

65,12

16

Sở Kế hoạch và Đầu tư

64,51

17

Bảo hiểm xã hội tỉnh

64,08

18

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

63,67

19

Cục thuế tỉnh

61,02

20

Cảnh sát PCCC

59,79

21

Sở Công thương

57,86

22


Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các huyện, thị xã và thành phố Huế

Đơn vị được đánh giá

Điểm Chỉ số DDCI tổng hợp

Thứ hạng

UBND huyện Quảng Điền

69,28

1

UBND huyện Nam Đông

68,81

2

UBND huyện Phú Lộc

67,91

3

UBND huyện Phong Điền

67,84

4

UBND thị xã Hương Thủy

67,51

5

UBND thị xã Hương Trà

67,13

6

UBND huyện Phú Vang

61,46

7

UBND huyện A Lưới

60,1

8

UBND thành phố Huế

57,77

9

 Bản in]