Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2023

  

(Theo báo cáo số 335/BC-UBND ngày 27/7/2023 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7 và 7 THÁNG NĂM 2023

I. Những kết quả đạt được

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 7, lượng khách ước đạt 299,9 nghìn lượt, tăng 23,1% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 52 nghìn lượt, gấp 1,6 lần. Doanh thu từ du lịch ước đạt 668,5 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch ước đạt 1.864,4 nghìn lượt, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 627,8 nghìn lượt, gấp 15,3 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt 4.277,5 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 7 ước đạt 4.666,2 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.424,3 tỷ đồng, chiếm 73,4%, tăng 11,4%. Lũy kế 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 31.705,2 tỷ đồng, tăng 16,2% so cùng kỳ, trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 23.544,3 tỷ đồng, chiếm 74,3%, tăng 13,4%.  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 ước tăng 0,32 % so với tháng 6/2023. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng tăng 1,72% so với bình quân cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 7 ước đạt 113,1 triệu USD, tăng 12,2% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng ước đạt 623,8 triệu USD giảm 12% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 119 triệu USD, giảm 0,08%; hàng may mặc ước đạt 330 triệu USD, giảm 16,6%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 59,2 triệu USD, giảm 19%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 7 đạt 63,2 triệu USD, tăng 15% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ. Lũy kế KNNK 7 tháng ước đạt 387 triệu USD, giảm 21,8%. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: thủy sản ước đạt 5,3 triệu USD, tăng gấp 5 lần, nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 251,4 triệu USD, giảm 26,7%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 28,9 triệu USD giảm 22% so với cùng kỳ; nhóm hàng hóa khác ước đạt 96,8 triệu USD, giảm 14 %.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 7/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 65.300 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tại các TCTD ước đạt 75.900 tỷ đồng, tăng 2,1%. Tính đến 30/6/2023, nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn ở mức 863,7 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,15%.

Hoạt động vận tải: Trong tháng 7, vận tải hành khách ước đạt 2.655,6 nghìn hành khách, tăng 2% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.697,2 nghìn tấn, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 394 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, vận tải hành khách ước đạt 17.903,9 nghìn lượt khách, tăng 64,5% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 11,437,7 nghìn tấn, tăng 7%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 2.634,4 tỷ đồng, tăng 17,9%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước tăng 3,1% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng năm 2023 ước tăng 1% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước giảm 4,6%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 1,6%; Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 4,4%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm: bia 197 triệu lít, tăng 23,4% so với cùng kỳ (trong đó: bia chai 66,6 triệu lít, tăng 18%; bia lon 130,4 triệu lít, tăng 26,3%); tôm đông lạnh 3.151,2 tấn, tăng 6,8%; gạch ốp lát 8,1 triệu m2, tăng 14,9%;....

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: Xi măng 1.093,9 nghìn tấn, giảm 4,5%; quần áo lót 236,6 triệu sản phẩm, giảm 0,6%; sợi các loại 67 nghìn tấn, giảm 0,5%; Dăm gỗ 346,5 nghìn tấn, giảm 16,3%; men frit 158,56 nghìn tấn, giảm 2,8%;....

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: diện tích gieo trồng cây lúa ước đạt 25.315 ha, tăng 861 ha, tăng 3,5% so cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa đã trổ 2.510 ha, nhìn chung sinh trưởng và phát triển tốt. Đối với cây hàng năm chủ yếu khác, lũy kế đến thời điểm tháng 7 năm 2023: cây ngô diện tích gieo trồng ước đạt 1.373,6 ha, giảm 8,4 ha, giảm 0,6% so cùng kỳ; cây khoai lang 613 ha, giảm 13,7 ha, giảm 2,2%; cây lạc 2.307 ha, giảm 54 ha, giảm 2,3%; rau các loại 4.309,7 ha, giảm 137,3 ha, giảm 3,3%; đậu các loại 909,8 ha, tăng 29,6 ha, tăng 3,4% so cùng kỳ. Cây sắn ước đạt 7.384 tấn, tăng 827,7 tấn, tăng 12,6%.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm ước tính đến tháng 7/2023: Đàn lợn 153.826 con, giảm 0,4% so cùng kỳ năm 2022, đàn trâu 15.376 con, giảm 0,6%, đàn bò 28.271 con, giảm 0,8%, đàn gia cầm 4.793 nghìn con, tăng 1,5%; Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 7 tháng ước đạt 9.070 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ; thịt Trâu hơi xuất chuồng đạt 552 tấn, giảm 1,3%; thịt Bò hơi xuất chuồng đạt 747 tấn, giảm 1,6%, thịt gia cầm hơi xuất chuồng đạt 10.397 tấn, tăng 1,5%, sản lượng trứng gia cầm các loại ước đạt 30.100 nghìn quả, tăng 2,5%.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 4.476 ha, tăng 66ha, tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 11.412 tấn, tăng 449 tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Lũy kế sản lượng thủy sản khai thác 7 tháng đầu năm 2023 ước đạt 27.880 tấn, tăng 569 tấn, tăng 2,1% so cùng kỳ.

Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung từ đầu năm đến nay ước đạt 3.644,4 ha/6.000 ha KH (đạt 60,7%), tăng 11,3% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 334.627,2 m3/550.000 m3 KH (đạt 60,8%). Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,15%.

2. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 7 tháng ước đạt 5.673,3 tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, bằng 43,6% so với chỉ tiêu phấn đấu và giảm 19,7% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa ước đạt 5.311,5 tỷ đồng, bằng 56,7% dự toán, bằng 43,3% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 21% (chiếm 93,6%); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 358 tỷ đồng, bằng 64,5% dự toán, bằng 52,6% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 37,7% so với cùng kỳ; Thu viện trợ, huy động đóng góp 3,8 tỷ đồng, bằng 35% dự toán, tăng 18,8% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 6.886,1 tỷ đồng, đạt 47,42% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.371,6 tỷ đồng, đạt 48,72% dự toán.

3. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7 tháng ước đạt 14.624 tỷ đồng, bằng 47,2% KH, tăng 8% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 4.343 tỷ đồng, tăng 1,8%; vốn do địa phương quản lý 10.281 tỷ đồng, tăng 10,9%.

- Phân theo nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước đạt 3.575 tỷ đồng, tăng 23,4%; vốn tín dụng đạt 4.246 tỷ đồng, tăng 0,4%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 2.255 tỷ đồng, tăng 2,5%; vốn đầu tư của dân 2.565 tỷ đồng, tăng 9,4%; vốn viện trợ nước ngoài 433 tỷ đồng, tăng 5,1%; vốn đầu tư nước ngoài 1.550 tỷ đồng, tăng 6,5%.

* Giải ngân vốn đầu tư công:

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đến ngày 20/7/2023 là 2.862,642 tỷ đồng/5.758,257 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (so với tỷ lệ bình quân chung cả nước 6 tháng đạt 30,49%; Tỉnh Thừa Thiên Huế năm trong nhóm 06 Bộ ngành và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó: (i) Vốn NSĐP giải ngân 1.358 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch; (ii) Vốn NSTW (vốn trong nước) giải ngân 1.235 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch; (iii) Vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 237,711 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch.

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài; khởi công dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế ngày 11/02/2023. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3,... Đôn đốc triển khai các dự án: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2; Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang; Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An vân Dương; Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông[1]; Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế,...Đôn đốc thực hiện 05 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội[2].

4. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 21/7/2023, có 432 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.226,4 tỷ đồng, giảm 13,4% về lượng và giảm 50% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 233 doanh nghiệp, giảm 124 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 407 doanh nghiệp, tăng 03 doanh nghiệp; giải thể 89 doanh nghiệp, giảm 06 doanh nghiệp. Đã cấp mới 19 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 5.023 tỷ đồng (trong đó 05 dự án FDI với vốn đăng ký 39 triệu USD); thu hồi 01 dự án FDI với vốn đăng ký 34,5 triệu USD.

Tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh, đến nay 17 dự án đã đi vào hoạt động, 05 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 01 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần và đã thu hồi 35 dự án/79 dự án rà soát, giám sát; đáng chú ý là trong 35 dự án đã thu hồi đến nay đã cấp lại 10 dự án cho các nhà đầu tư để thực hiện dự án, 04 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được các đơn vị liên quan xây dựng thông tin, tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư quan tâm thực hiện. Trong đó, có một số dự án khu vực đô thị như chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt như Dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 4 đường Hà Nội, TP Huế; Dự án Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp 14 - 20 Lý Thường Kiệt; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế,….

Ngoài ra, tỉnh đã tham dự Hội nghị tổng kết và ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ đến năm 2025; ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển công nghiệp với tổng công ty Becamex IDC và VSIP Group tại tỉnh Bình Dương. Ngày 17/7 vừa qua, đã tổ chức lễ khởi công xây dựng khu nhà ở xã hội tại khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, thuộc Khu B đô thị mới An Vân Dương (Ecogarden), phường Thủy Vân, thành phố Huế.

5. Văn hóa - xã hội

a) Về văn hóa - thể thao

Đã tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm các ngày lễ lớn, tạo khí thế chính trị trên địa bàn toàn tỉnh: Tổ chức dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển lãm “Nhật ký trong tù - Bảo vật quốc gia” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế; tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại cụm Di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phú Dương, thành phố Huế. Tổ chức chương trình nghệ thuật “Người mẹ Làng sen” nhân dịp kỷ niệm 155 năm ngày sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế “Tinh hoa Nghề Việt”, Lễ hội Huế - Kinh đô Ẩm thực...

Đặc biệt, trong tháng 7/2023 đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tổ chức các hoạt động ý nhĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023); 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023). Khởi động Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu” trong chuỗi các hoạt động Festival Huế năm 2023 gắn với Festival bốn mùa như: Tuần lễ Áo dài Cộng đồng Huế 2023 diễn ra từ ngày 06/7 đến ngày 12/7/2023, “Hương xưa làng cổ” diễn ra trong 2 ngày 22-23/7/2023, Ngày hội Hiphop Huế 2023,...

Tổng lượng khách tham quan di tích đến ngày 17/7/2023 là 1.344.342 lượt; tăng 102% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt gần 205,5 tỷ đồng, tăng 118,2%.

Nhiều giải thể thao quốc gia, cấp tỉnh được tổ chức thành công, cụ thể: Vòng loại bảng C Giải Bóng đá Vô địch U17 quốc gia năm 2023; Giải Bóng đá Cúp Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia năm 2023; Giải Golf Faldo Series Châu Á 2023 lần thứ 14; Giải chạy VnExpress Marathon Impertal Huế 2023,… Các đoàn vận động viên Thừa Thiên Huế tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia, quốc tế đạt được 211 huy chương các loại: 61 HCV, 60 HCB, 90 HCĐ. Đặc biệt, tại Sea Games 32 ở Campuchia, Thể thao Thừa Thiên Huế đóng góp 02 huy chương Vàng, 01 huy chương Đồng vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Tổ chức thành công Ngày hội Thể thao vì sức khoẻ cộng đồng “Hue Sports Festival 2023” diễn ra từ ngày 18/6 - 02/7/2023; Ngày Quốc tế Yoga năm 2023; Giải bóng rổ trẻ 5x5 U18 quốc gia tại Huế. Tiếp tục thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030.

b) Về khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng  Kế hoạch thực hiện lộ trình thành lập Khu Công nghệ cao và phát triển các thiết chế công nghệ cao Thừa Thiên Huế đến năm 2030, xây dựng Đề án “Phát triển Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”. Tiếp tục thực hiện các dự án nâng cao năng lực cho các đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ....

Hoạt động quản lý nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm KH&CN được tăng cường, trong 7 tháng đầu năm 2023, triển khai 13 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Tổ chức 07 hội nghị tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài/dự án cấp tỉnh; tổ chức Hội nghị nghiệm thu 05 đề tài/dự án; thẩm định cấp giấy chứng nhận 01 văn phòng đại diện; đã đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN cho 15 nhiệm vụ....

Hoạt động quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chú trọng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 về quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, trong 07 tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận, tổ chức thẩm định hỗ trợ 38 hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp. Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp tham gia đề xuất, hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND; thực hiện Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2023; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2023;… Các hoạt động quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Sở hữu trí tuệ; An toàn bức xạ hạt nhân[3], hoạt động thông tin, thống kê khoa học - công nghệ[4] được đẩy mạnh...

c) Về giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Tiếp tục hoàn thiện quy mô mạng lưới theo hướng tinh gọn, tập trung, đồng bộ, hiện đại, chuẩn hóa và tăng cường xã hội hóa, đến nay, có 404/569 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 70,9%[5].

Hoàn thành công tác tuyển sinh, tổ chức thi, xét tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương, lớp 10 tại các Trường THPT trên địa bàn; tổ chức thành công kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 98,08%, tăng so với năm 2022 (năm 2022 đạt 96,55%). Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo lộ trình đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đại học Huế đã và đang tổ chức tuyển sinh đại học năm 2023, dự kiến năm nay tuyển sinh 15.139 chỉ tiêu cho 139 ngành đào tạo.

d) Về y tế - chăm sóc sức khỏe

 Đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe năm 2023. Ước tổng số lượt khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập địa phuông là 841.336 lượt, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Số người tham gia BHYT: 1.149.000 người, độ bao phủ đạt 99,2% so với dân số toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào các dịp lễ hội năm 2023. Chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh, đặc biệt là Covid-19, Sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác. Rà soát nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 trong những tháng cuối năm.

Đã tập trung thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh[6].

e) Về lao động - việc làm và an sinh xã hội

Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 10.581 người, đạt 62,2% so với kế hoạch; trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.240 lao động, đạt 62% kế hoạch. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh 4.534 người (đạt 28,3% KH); trong đó, chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Số học sinh đã tốt nghiệp 5.057 người[7]. Tổ chức thành công Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp lần thứ I - năm 2023 và Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2023 tại thị xã Hương Trà.

Số người tham gia BHXH bắt buộc đến ngày 30/6/2023 đạt 126.000 người; Số người tham gia BHXH tự nguyện: 18.700 người, Số người tham gia BHTN: 117.450 người.

Tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023, với nguồn vốn được bố trí là 437.262,5 triệu đồng; triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 08/02/2023 về triển khai Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025; triển khai Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2021-2025….

Tập trung chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023); viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà các đơn vị, gia đình người có công tiêu biểu; Hội nghị biểu dương Người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2023;…

6. Công tác cải cách hành chính, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh: Năm 2022, chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 6 toàn quốc, tăng 02 bậc so với năm 2021; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị thứ 5 toàn quốc, giảm 04 bậc so với năm 2021; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp vị thứ 19 toàn quốc, giảm 15 bậc so với năm 2021.

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 490 đoàn khách quốc tế/3351 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại (tăng 298 đoàn/2615 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái); Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… với các địa phương nước ngoài; Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đối với huyện Phong Điền và huyện A Lưới; diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn thị xã Hương Thủy phối hợp với thành phố Huế đảm bảo tuyệt đối an toàn. Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Khánh thành Nhà tưởng niệm Liệt sỹ tuyến đường 71, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 52 vụ, làm 13 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 3,9 tỷ đồng; so với tháng trước giảm 4 vụ, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 02 vụ. Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế: Phát hiện 02 vụ/3 đối tượng, so với tháng trước và cùng kỳ năm 2022 giảm 01 vụ. Tội phạm về ma túy: Phát hiện 19 vụ/25 đối tượng, thu giữ hơn 1.9kg ma túy tổng hợp và 01.1g heroin; so với tháng trước ít hơn 03 vụ; so với cùng kỳ năm 2022 nhiều hơn 2 vụ. Ngoài ra, xảy ra 09 vụ cháy nổ, thiệt hại tài sản khoảng 480 triệu đồng; so với tháng trước giảm 01 vụ. Từ đầu năm đến nay, đã phát hiện, xử lý là 327 vụ, làm 02 người chết, 84 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 67,3 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 27 vụ (7,6%), giảm 04 người chết (66,67%), giảm 11 người bị thương (11,57%). Cháy xảy ra 31 vụ, so với cùng kỳ năm 2022 giảm 17 vụ (35,41%).

An toàn giao thông:

- Tháng 7 (Thống kê từ 15/6/2023 - 14/7/2023), tai nạn giao thông toàn tỉnh:

xảy ra 11 vụ, làm 09 người chết, 13 người bị thương; so với cùng kỳ (tháng 7/2022) giảm 3 tiêu chí: giảm 15 vụ ; giảm 12 người chết , giảm 8 người bị thương. So với tháng trước (tháng 6 năm 2023), không tăng không giảm số vụ, tăng 3 người chết, giảm 8 người bị thương.

- Từ đầu năm 2023 đến nay, tai nạn giao thông toàn tỉnh:  xảy ra 87 vụ, làm 55 người chết, 58 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 69 vụ (-44,2%), giảm 59 người chết (-51,8%), giảm 66 người bị thương (-25,6%).

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 VÀ QUÝ III/2023

1. Tập trung bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 1065-KL/TU ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Triển khai thực hiện kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18/4/2023 và thông báo kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ. Trọng tâm:

(1) Hoàn thiện nội dung báo cáo chuẩn bị làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế Trung ương về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

(2) Hoàn thiện Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Hội đồng thẩm định Quốc gia trong tháng 8/2023. Tổ chức lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2023.

(3) Hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065; Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai lập Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế.

(4) Xây dựng Kế hoạch triển khai Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế. Thành lập Tổ điều phối Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

(5) Triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

3. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực công nghiệp

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất, nhất là các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như: dệt may, xi măng, dăm gỗ,...Tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp.

- Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải-KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây. Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp: Nhà máy Kanglongda Huế, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...

b) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tổ chức các hoạt động Lễ hội trong khuôn khổ Chương trình Festival Huế, trọng tâm là lễ hội “Huế vào thu” và “Mùa đông xứ Huế”. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch, bản sắc văn hóa Huế; tập trung chuyển đổi số ngành du lịch. Triển khai kế hoạch tổ chức các chương trình kích cầu du lịch trong khuôn khổ Festival Huế. Tổ chức khảo sát, điều tra về chi tiêu của khách du lịch, đánh giá về nguồn nhân lực du lịch, rà soát chất lượng cơ sở lưu trú du lịch; kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, môi trường du lịch tại các điểm tham quan du lịch,...; tiếp tục xúc tiến các đường bay nội địa, quốc tế đi và đến Cảng hàng không Quốc tế phú Bài; trong đó, phối hợp tổ chức khai thác thị trường khách Hàn Quốc đến Thừa Thiên Huế và ngược lại bằng các chuyến bay thuê nguyên chuyến (Charter).

- Đôn đốc, hỗ trợ các dự án hoàn thành đi vào hoạt động như: Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí - văn phòng và khách sạn Nguyễn Kim; Khách sạn Hue Square, khách sạn Hùng Vương, dự án Laguna Lăng Cô giai đoạn 2,.... Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Trung tâm thương mại Aeon Mall, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô; Dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều; Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Dự án khu du lịch Suối Voi, Tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước,….

- Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn miền núi năm 2023; tham gia Hội chợ “Gặp gỡ Thái lan”, Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2023.

c) Lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo sản xuất Hè Thu. Tập trung triển khai các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh gây hại đối với các loại cây trồng, đặc biệt đối với cây lúa. Tập trung chỉ đạo công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch đối với gia súc, gia cầm. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng không để xảy ra các điểm nóng về phá rừng, mua bán, vận chuyển và săn bắt động vật hoang dã. Chủ động phương án trong công tác phòng hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; rà soát, bổ sung phương án phòng, tránh thiên tai, bão lụt năm 2023. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

4. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong ngân sách và ngoài ngân sách.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả 04 Tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư của UBND tỉnh. Các Sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách, gồm 71 dự án theo Thông báo kết luận số 55/TB-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. Tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.

- Đối với một số dự án ngoài ngân sách cần tập trung hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ: Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, Khu du lịch Cồn Sơn, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình (tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc), Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân,... Hỗ trợ các dự án công nghiệp sớm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh như Nhà máy Kanglongda Huế, khu liên hợp SX lắp ráp Kim Long Moto Huế, Nhà máy SX gia công thạch Anh Chân Mây. Đôn đốc hỗ trợ các dự án kinh doanh hạ tầng KCN Gilimex, KCN Phú Bài IV (đợt 1).

- Đối với một số dự án trong ngân sách cần tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội như: Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2; dự án Quảng trường Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án Thừa Thiên Huế, Dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2),... Khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công các dự án trọng điểm trong năm 2023: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường vành đai 3,....

5. Về giải ngân vốn đầu tư công:

Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; các công trình, dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên,… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn. Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

6. Về quản lý tài chính ngân sách

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Thông báo 165/TB-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2023. Phấn đấu đến hết Quý III/2023 thu ngân sách nhà nước đạt từ 11.050 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng (tương ứng 85% chỉ tiêu phấn đấu) và đến hết tháng 11/2023 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 13.000 tỷ đồng.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, huy động đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất,...Triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

7. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI.

- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,… để đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép đầu tư. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư. Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

8. Tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tập trung triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh uỷ về: Văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục & đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Trọng tâm là:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo các di sản, di tích; xây dựng các thiết chế văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, trưng bày, triển lãm kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2023. Xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Triển khai tốt công tác tuyển sinh đại học vào Đại học Huế năm 2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Tiến hành Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Xây dựng, phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng; tăng cường nhân lực y tế cho nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tập trung đầu tư hoàn thành các dự án y tế thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành nghề y, dược, an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dân số, BHYT,...Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, gắn kết chặt chẽ Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và hệ thống y tế địa phương.

- Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, an sinh phúc lợi xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

9. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

- Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn được tổ chức trong những tháng cuối năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn bảo đảm cảnh quan môi trường hướng xanh - sạch - sáng và đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; báo cáo Bộ Nội vụ danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Triển khai Đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số. Nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.[1] thuộc phường An Đông, thành phố Huế và phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ.

[2] dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, Phú Hải, huyện Phú Vang đã giải ngân 75,2 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 47%; Dự án cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh đã giải ngân 1,3 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 1,9%; Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) đã giải ngân 1,5 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 1,9%; dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện đa khóa Bình Điền và Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền đã giải ngân 0,81 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 1,5%; dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 trạm y tế tuyến xã đã giải ngân 12,6 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 29,3%.

[3] Trong 7 tháng đầu năm, đã giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với tổng số 22 hồ sơ.

[4] Trong 7 tháng đầu năm, đã có 250 tin bài được cập nhật thông tin lên website của Sở KH&CN; sản xuất và phát sóng 12/15 tin ngắn, sản xuất và phát sóng 04 phóng sự về KH&&CN

[5] (Mầm non 118/205 trường, đạt 57,6%; Tiểu học 172/194 trường, đạt 88,7%; THCS 96/131 trường, đạt 73,3%; THPT 18/39 trường, đạt 46,2%).

[6] Trong năm 2023, đã được bố trí vốn đầu tư 3 dự án: (1) Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 31 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thừa Thiên Huế; (2) Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa Bình Điền và Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền (3) Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

[7] cao đẳng, trung cấp 1.107 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 3.950 người

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]