1. Bảo tàng: 05

a) Công lập:

- Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế; Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế (Sở VH&TT)

- Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (Trung tâm BTDTCĐ Huế);

- Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung (Sở Khoa học và Công nghệ);

- Bảo tàng Văn hóa Huế (Ủy quyền UBND thành phố Huế quản lý).

b) Tư nhân:

- Bảo tàng Đồ sứ ký kiểu Triều Nguyễn (86 Mai Thúc Loan - Huế của Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn).

2. Nhà trưng bày: 02

- Nhà trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị (Sở VH&TT)

- Nhà trưng bày nông cụ Thủy Thanh (Hương Thủy).

3. Thư viện:

a) Thư viện Tổng hợp tỉnh, Thư viện 8 huyện, thị xã.

b) Thư viện của khối trường học.

4. Nhà văn hóa:

a) Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh

b) Nhà văn hóa thông tin 9 huyện, thị xã, thành phố.

5. Nhà hát: 02

- Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế (Trung tâm BTDTCĐ Huế) 

- Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế (Sở VH&TT)

6. Di tích:

a) Di sản văn hóa thế giới: Quần thể di tích cố đô Huế (18 di tích)

b) Di tích quốc gia đặc biệt: Quần thể di tích Cố đô Huế, Hệ thống di tích đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (qua Thừa Thiên Huế). (02)

c) Di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh: có 141 di tích đã được xếp hạng, gồm: 86 di tích cấp quốc gia; 55 di tích cấp tỉnh; trong đó quần thể di tích cố đô Huế đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

7. Di sản văn hóa phi vật thể: Di sản phi vật thể thế giới: Nhã nhạc cung đình Huế.

 

Bấm vào đây để xem thông tin chi tiết