Nhà thờ Hồ Quang Đại - di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) cấp Tỉnh

  

Địa chỉ: phường Thủy Biều, thành phố Huế

Hồ Quang Đại là một danh thần xuất thân từ con đường khoa bảng, ông thi đỗ thủ khoa, khoa thi năm 1652. Sau đó, ông lần lượt đảm nhận các chức vụ trọng yếu của chính quyền Đàng Trong, từ Văn chức, Tri huyện Phú Vang, Tri phủ Thăng Hoa, rồi Thị giảng Tri Kinh diên. Đặc biệt, ông là thầy dạy của hai vị chúa (Nguyễn Phúc Thái, Nguyễn Phúc Chu), chính vì thế sau khi ông mất được truy tặng: Phúc Đức quốc sư. Hồ Quang Đại nổi tiếng khí khái, cốt cách cẩn trọng, nghiêm cẩn, trong thời gian nhậm chức, ông được bạn bè kính mến, nhân dân một lòng tôn kính. Do đó, sau ngày ông tạ thế, người dân Nguyệt Biều tỏ lòng thương tiếc, lập miếu để thờ

Nhà thờ Hồ Quang Đại là địa điểm cúng tế các bậc có công khai khẩn lập làng, đây còn là nơi thờ tự vị quan đại thần dưới thời Chúa Nguyễn, một nhân vật lịch sử nổi tiếng của quê hương Thừa Thiên Huế. Đồng thời đây là nơi còn lưu giữ rất nhiều văn bản Hán Nôm quý hiếm, qua đó góp phần tìm hiểu công cuộc mở mang bờ cõi, chính sách quản lý về dân số, ruộng đất của các Chúa Nguyễn ở khu vực các tỉnh Nam Trung bộ.

Nhà thờ Hồ Quang Đại là loại hình kiến trúc có ý nghĩa văn hóa tinh thần rất lớn, đây là nơi thực hành các nghi lễ truyền thống để con cháu thể hiện lòng biết ơn các thế hệ tổ tiên, vừa là nơi các thành viên họ tộc gặp gỡ, quây quần bên nhau. Nhà thờ Hồ Quang Đại là tài sản tinh thần nhân văn to lớn của địa phương. Trong bối cảnh hiện nay, việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị đối với hệ thống di sản là vấn đề cấp bách, góp phần “xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô”, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 54-NQTW, ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Nhà thờ Hồ Quang Đại được công nhận là di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) cấp tỉnh theo Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]