Mộ Nguyễn Lộ Trạch - Di tích lịch sử cấp Quốc gia

  

Địa điểm: Ðộn Cát, làng Kế Môn, xã Ðiền Môn, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Lộ Trạch tự Hà Nhân, hiệu Kỳ Am, sinh ngày 15-2-1853 tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Quê làng Kế Môn, huyện Phong Ðiền, tỉnh Thừa Thiên. Sinh ra và lớn lên dưới triều Vua Tự Ðức (1848-1883), trong tình hình đất nước đầy biến động phức tạp, Nguyễn Lộ Trạch đã thể hiện rõ tư tưởng canh tân đất nước qua ba tác phẩm nổi tiếng "Thời vụ sách thượng" "Thời vụ sách hạ" và "Thiên hạ đại thế luận". Nguyễn Lộ Trạch mất năm 1895 và an táng tại tỉnh Bình Ðịnh. Năm 1957 con cháu cải táng đưa về quê nhà. Mộ hình tròn đơn giản, đường kính 3m, thành cao 40cm, dày 20cm.

Mộ Nguyễn Lộ Trạch được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia tại Quyết định số 52/2001/QĐ/BVHTT ngày 28/12/2001 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)./.


 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]