Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông)
  

- Đường hiện tại: Đường liên thôn Tráng Lực - Thạch Bình-An Gia

+ Điểm đầu: Đầu thôn Khuông Phò Đông

+ Điểm cuối: Giao đường TL 4

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Lê Tư Thành là tên thật của vua Lê Thánh Tông, vị vua thứ 4 của nhà Hậu Lê, ông lên ngôi năm 1460, lúc 18 tuổi, đặt niên hiệu là Quang Thuận, năm 1470 đổi niên hiệu là Hồng Đức. Triều đại ông là giai đoạn thịnh vượng, thực hiện được nhiều cải cách về kinh tế, chính trị, văn hóa; là người đã minh oan cho Nguyễn Trãi, sáng lập ra hội Tao Đàn gồm 28 vị đại thần khoa bảng, gọi là Nhị thập bát tú, mà ông đích thân làm Tao Đàn đô nguyên soái. Ông đã mở rộng bờ cõi nước Đại Việt vào tận núi Thạch Bi, Đại Lãnh, ban hành Bộ luật Hồng Đức, cho vẽ Hồng Đức bản đồ, đặt lệ dựng bia ghi tên các tiến sĩ ở Văn Miếu. Ngoài việc trị nước, ông còn là một nhà thơ tài hoa, để lại nhiều tác phẩm văn học sáng giá, đặc biệt là Hồng Đức quốc âm thi tập…

Với Quảng Điền, vào năm 1470, khi quân Chiêm vào đánh Hóa Châu, quan giữ thành là Phạm Văn Hiếu phải tập trung quân và dân vào thành Hóa Châu để cố thủ, rồi cho người cấp báo về Kinh. Vua Lê Thánh Tông đã trực tiếp cầm quân vào giải vây thành, cho đóng quân ở thành Hóa Châu, thao diễn luyện tập binh trận, trưng dụng kho thóc ở thành Hóa Châu để cung cấp cho quân lính rồi từ Hóa Thành kéo quân vào Nam bình định Chiêm Thành.

 Bản in]