Quyết định phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  

(Theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh)

Phê duyệt bổ sung Chợ Phiên nông sản đặc sản Nam Đông và Chợ Vùng cao (Điểm sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc huyện A Lưới) vào Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (được phê duyệt tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 278/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 ()
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối