1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá hiện hành: 36.218,3 tỷ đồng

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 48.491,4 tỷ đồng. Trong đó:

+ Bán lẻ hàng hóa: 36.218,3 tỷ đồng

+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống: 8.382,2 tỷ đồng

+ Du lịch lữ hành: 1.49,4 tỷ đồng

+ Dịch vụ khác: 3.741,5 tỷ đồng

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống theo giá hiện hành: 8.382,2 tỷ đồng. Trong đó:

+  Doanh thu dịch vụ lưu trú: 913,5 tỷ đồng.

+ Doanh thu dịch vụ ăn uống: 7.468,7 tỷ đồng.

4. Số lượt khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ:

+ Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ: 1292,023 nghìn lượt người

Trong đó: - Khách du lịch nghỉ qua đêm: 981,521 nghìn lượt người

 - Khách trong ngày: 310,502 nghìn lượt người

+ Số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ: 96,145 nghìn lượt người

(Theo niên giám thống kê năm 2022)