1. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: 3.506 tỷ đồng. Trong đó:

a) Phân theo loại hình vận tải:

- Vận tải hành khách: 556 tỷ đồng

- Vận tải hàng hóa: 2.518 tỷ đồng

- Bốc xếp, kho bãi: 207 tỷ đồng

- Dịch vụ hỗ trợ vận tải: 225 tỷ đồng

b) Phân theo ngành vận tải:

- Đường bộ: 3.508 tỷ đồng

- Đường thuỷ: 16 tỷ đồng

- Bốc xếp, kho bãi: 207 tỷ đồng

- Các hoạt động hỗ trợ vận tải khác: 225 tỷ đồng

2. Số lượt hành khách vận chuyển: 22.544 nghìn lượt người

- Đường bộ: 21.968 nghìn lượt người

- Đường thủy: 576 nghìn lượt người

3. Số lượt hành khách luân chuyển: 1.149.833 nghìn người/km

- Đường bộ: 1.147.313 nghìn người/km

- Đường thủy: 2.570 nghìn người/km

4. Khối lượng hàng hóa vận chuyển: 14.546 nghìn tấn

- Đường bộ: 14.489 nghìn tấn

- Đường thủy: 57 nghìn tấn

5. Khối lượng hàng hóa luân chuyển: 1261544 nghìn tấn/km

- Đường bộ: 1196985 nghìn tấn/km

- Đường thủy: 71559 nghìn tấn/km

6. Số thuê bao điện thoại: 1.066.945 thuê bao. Trong đó:

- Di động: 1.050.768 thuê bao

- Cố định: 16.177 thuê bao

7. Số thuê bao internet: 952.738 thuê bao

- Di động: 684.936 thuê bao

- Cố định: 267.802 thuê bao

(Theo niên giám thống kê năm 2022)