I. Nguồn điện trên địa bàn

Theo Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 – Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3945/QĐ-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2017, hiện nay các nguồn điện trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, cụ thể:

1. Nhà máy thuỷ điện

Trên địa bàn tỉnh có tổng số 13 nhà máy thủy điện được bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực và đã tham gia phát điện với tổng công suất 459,3MW (A lưới, Bình Điền, Hương Điền, Tả Trạch, A Roàng, Thượng Lộ, A Lin Thượng, Alin B2, Rào Trăng 4, Thượng Nhật, Alin B1, Sông Bồ, Rào Trăng 3 )

2. Nhà máy điện mặt trời

a. Đối với điện mặt trời mặt đất

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 03 dự án được bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực. Trong đó:

- Dự án tham gia phát điện có 02 dự án (Phong Điền, Phong Điền II), tổng công suất 92MWp

- Dự án đã được bổ sung Quy hoạch nhưng chưa cấp chủ trương đầu tư có 01 dự án (Phong Hòa), công suất 50 MWp.

b. Đối với điện mặt trời mái nhà

Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 530 hệ thống điện mặt trời mái nhà (Hệ thống) với tổng công suất 61 MWp, cụ thể:

- Hệ thống có công suất >100kWp: có 71 hệ thống với tổng công suất 56,3MWp (trong đó: Hệ thống tại các trang trại nông nghiệp: có 31 hệ thống với tổng công suất 28,8MWp; Hệ thống tại các công trình công nghiệp:có 34 hệ thống với tổng công suất 26,7MWp; Hệ thống tại các công trình dân dụng: có 06 hệ thống với tổng công suất 0,8 MWp).

- Hệ thống có công suất <100kWp: có 459 Hệ thống ĐMTMN trên mái nhà dân, văn phòng, v.v… đạt công suất 4,7 MWp.

3. Các dự án nhiệt điện:

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 02 dự án được bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực với tổng công suất 20MW. Trong đó:

- Dự án đốt rác sinh hoạt phát điện xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế, công suất 12MW, địa điểm tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Dự án Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải tại Nhá máy xi măng Đồng Lâm, công suất 8MW.

4. Các trạm nguồn 220kV

Tổng số TBA trên địa bàn tỉnh: 02 TBA 220/110KV, công suất 500 MVA, trong đó:

- Trạm biến áp 220 kV Huế (Ngự Bình) gồm: 2 MBA 220kV, tổng công suất 125+250MVA và 2 MBA 110kV, tổng công suất 40+40MVA.

- Trạm biến áp 220kV Phong Điền gồm: 01 MBA 220kV với công suất: 125 MVA.

II. Hiện trạng lưới điện truyền tải và phân phối

1. Lưới điện truyền tải

1.1. Đường dây 500kV: Gồm 3 mạch, tổng chiều dài là 319,9km, trong đó:

- Đường dây (mạch 1) từ 575 Đà Nẵng - 574 Vũng Áng: Từ vị trí 1419 đến vị trí 1649 dài 104,4km.

- Đường dây (mạch 2) 574 Đà Nẵng - 574 Hà Tĩnh: Từ vị trí 0605 đến vị trí 3601 dài 104,5km.

- Đường dây (mạch 3): 111km đang triển khai xây dựng

1.2. Đường dây 220kV: Tổng chiều dài 280,49km, trong đó:

- Đường dây Hoà Khánh - Huế: Từ vị trí T048 đến vị trí T236 dài 66,7/80,3km (mạch kép).

- Đường dây A Lưới - Huế: Từ vị trí 01 NMTĐ A Lưới đến vị trí 477 dài 39,26 km.

- Đường dây A Lưới - Phong Điền: Từ vị trí 379/5 đến vị trí 01 NMTĐ A Lưới dài 57,97 km.

- Đường dây Đông Hà - Phong Điền: Từ vị trí 369 đến vị trí 379/5 dài 5,16/39,17km.

- Đường dây Đông Hà - Huế: Từ vị trí 89 đến vị trí 217 dài 44,7/78,1 km

2. Lưới phân phối

2.1. Đường dây 110kV: Tổng chiều dài đường dây trên 300km

2.2. Đường dây trung áp 35kV: Tổng chiều dài đường dây trên 163km

2.3. Đường dây trung áp 22kV: Tổng chiều dài đường dây trên 1.740km

2.4. Đường dây hạ áp 0,4kV: chiều dài đường dây hạ áp trên 3.150 km

3. Trạm biến áp phân phối

3.1. Trạm biến áp 110kV: Toàn tỉnh có tổng cộng 17TBA, tổng công suất là 618MVA.

STT

Tên trạm

Số máy

Công suất

(MVA)

1

Lăng Cô

1

25

2

Cầu Hai

1

25

3

Phú Bài

2

40

4

Huế 220

2

40

5

Huế 2 (E7)

2

40+63

6

Văn Xá

2

40+25

7

Phong Điền

2

25

8

Chân Mây

1

25

9

Đồng Lâm

2

25

10

Huế 3

1

25

11

Huế 4

1

40

12

Điền Lộc

1

25

13

La Sơn

1

40

14

Điền Lộc

1

25

15

Phú Bài 2

1

40

16

Vinh Thanh

1

40

17

Dệt may Huế

1

10

 

3.2. Trạm biến áp trung gian: 05 TBA trung gian với tổng công suất là 19MVA

3.3. Trạm biến áp 22/0.4kV: 2.451 TBA 22/0,4kV, tổng công suất 735MVA