1. Giáo dục mẫu giáo

- Số trường: 205 (công lập 184, ngoài công lập: 21)

- Số lớp học: 2.444

- Số giáo viên: 5.126

- Số học sinh: 62.014

2. Trường phổ thông

- Số trường:

+ Tiểu học: 195

+ Trung học cơ sở: 111

+ Trung học phổ thông: 36

+ Trường tiểu học và trung học cơ sở: 20

+ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông: 02

+ Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông: 01

- Số lớp học:

+ Tiểu học: 3.520

+ Trung học cơ sở: 1.921

+ Trung học phổ thông: 1.016 

- Số giáo viên:

+ Tiểu học: 5.301

+ Trung học cơ sở: 3.974

+ Trung học phổ thông: 2.406

- Số học sinh:

+ Tiểu học: 107.122

+ Trung học cơ sở: 67.344

+ Trung học phổ thông: 38.352

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông: 97,85%

3. Trung cấp chuyên nghiệp

- Số trường: 04

- Số giáo viên: 133 (trình độ chuyên môn trên đại học: 52, đại học và cao đẳng: 80, trình độ khác: 01)

- Số học sinh: 647

4. Cao đẳng

- Số trường: 07

- Số giảng viên: 639 (trình độ chuyên môn trên đại học: 442, đại học và cao đẳng: 165, trình độ khác: 32)

- Số sinh viên: 7.478

5. Đại học

- Số trường: 11

- Số giảng viên: 2.051 (trình độ chuyên môn trên đại học: 1.904, đại học: 147)

- Số sinh viên: 43.881

(Năm học 2022-2023- Theo niên giám thống kê năm 2022)