1. Dân số

Tính đến năm 2022, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.160.224 người, trong đó:

- Nam: 578.223 người

- Nữ: 582.001 người

- Mật độ dân số là 234,5 người/km2.

- Sống ở thành thị: 612.827 người.

- Sống ở vùng nông thôn: 547.397 người.

2. Lao động

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên 624.812 người

- Nam: 324.765 người

- Nữ: 300.047 người

- Phân theo thành thị: 328.518 người.

- Phân theo vùng nông thôn: 296.294 người.

3. Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư

- Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều: 3,56%

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng: 4.281 nghìn đồng

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 100 %

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh: 99,04%.

(Theo niên giám thống kê năm 2022)