PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện A Lưới: Đề nghị Tỉnh thu hồi diện tích đất trồng cà phê của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Công ty vật tư nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) tại thôn Kêr, xã Hồng Vân giao lại cho UBND xã quản lý và giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.
17/01/2024

Trả lời:

Về nguồn gốc khu đất cụ thể như sau: Năm 1997, Trung tâm Khuyến nông tỉnh được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện mô hình khảo nghiệm cây cà phê tại huyện A Lưới. Tuy nhiên, do không có nguồn kinh phí để thực hiện mô hình, vì vậy UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế (nay là Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế) kết hợp với Trung tâm Khuyến nông thực hiện mô hình này với nguồn kinh phí do Công ty đảm nhận và Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật. Dự án được UBND huyện A Lưới giao cho khu đất có diện tích 15ha (12 ha trồng cà phê, 3 ha trồng keo chắn gió xung quanh) tại thôn Kêr - xã Hồng Vân. Đến cuối năm 1998 mô hình kết thúc, Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế tiếp tục quản lý, chăm sóc mà không có Quyết định giao đất, thuê đất của UBND tỉnh.

Đến năm 2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 1251/UBND-XTĐT ngày 14/3/2016 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế nghiên cứu đầu tự án Trang trại chăn nuôi bò tại khu đất với diện tích 15 ha nêu trên. Tuy nhiên, vào thời điểm này, người dân tại thôn Kêr - xã Hồng Vân đã chặt phá cây trồng của Công ty và người dân đã tiến hành lấn chiếm trồng cây. Về việc này, Công ty cũng đã có Báo cáo số 03/BC-CT ngày 06/01/2016 và Tờ trình số 82/TTr-CT ngày 28/4/2016 gửi UBND huyện A Lưới và UBND xã Hồng Vân để tiến hành xử lý nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Theo báo cáo của Công ty Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế thì từ thời điểm năm 2016 đến nay Công ty không quản lý diện tích đất này và hiện nay Công ty cũng không có nhu cầu thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi bò tại khu đất nêu trên. Đồng thời, UBND tỉnh cũng không có quyết định giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện A Lưới kiểm tra, rà soát chỉ đạo UBND xã Hồng Vân và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

<< < 1 2 3 4 > >>