PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện A Lưới: Đề nghị Tỉnh nghiên cứu sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm khắc phục tình trạng chênh lệch quá lớn phí dịch vụ môi trường rừng được hưởng trên một ha giữa các vùng, các khu vực.
17/01/2024

Trả lời:

Trước năm 2017, chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ; kinh phí dịch vụ môi trường rừng của lưu vực nào thì chi trả cho lưu vực đó (không thể điều tiết giữa các lưu vực). Do đó, có sự chênh lệch lớn về đơn giá chi trả giữa các lưu vực khác nhau (như lưu vực A Lưới là 738.543 đồng/ha; lưu vực Hương Điền, Bình Điền là 150.000 đồng/ha).

Từ năm 2017 đến nay, chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được thực hiện theo Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ đã cho phép UBND cấp tỉnh quyết định điều tiết đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng, đảm bảo không có sự chênh lệch quá lớn giữa các lưu vực, đồng thời đảm bảo sự công bằng đối với các lưu vực cung cấp dịch vụ môi trường rừng lớn.

Hiện nay đơn giá đã được điều chỉnh phù hợp, cụ thể đơn giá một số năm như sau: Năm 2017: Lưu vực A Lưới là 450.000 đồng/ha, lưu vực Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch là 297.728 đồng/ha; Năm 2020: Lưu vực A Lưới là 400.000 đồng/ha, lưu vực Hương Điền, Bình Điền là 230.000 đồng/ha, lưu vực Tả Trạch là 180.000 đồng/ha; Năm 2023: Lưu vực A Lưới là 800.000 đồng/ha, lưu vực Hương Điền, Bình Điền là 450.000 đồng/ha, lưu vực Tả Trạch là 350.000 đồng/ha.

<< < 1 2 3 4 > >>