PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện A Lưới: Đề nghị Tỉnh thu hồi một phần diện tích đất của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa giao lại cho UBND xã quản lý và giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất tại khu vực đèo Kim Quy, A Pan, xã Hương Nguyên.
17/01/2024

Trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện A Lưới, UBND xã Hương Nguyên và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Theo quy hoạch 03 loại rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt thì toàn bộ diện tích rừng do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa đang quản lý trên địa bàn Hương Nguyên nói chung và khu vực đèo Kim Quy, Apan nói riêng đều thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Trong đó, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa đang quản lý, sử dụng tại khu vực đèo Kim Quy, Apan xã Hương Nguyên, A Lưới với diện tích 109,01 ha rừng phòng hộ thuộc dự án JBIC trồng năm 2002-2003. Đây là diện tích rừng trồng phòng hộ thuộc dự án JBIC, loài cây trồng: keo xen kẽ cây bản địa (Sao, chò, dầu rái, sến trung...) và được Công ty quản lý, bảo vệ, tỉa thưa, trồng nâng cấp bổ sung cây bản địa theo quy định của dự án JBIC để tạo rừng cây bản địa chống biến đổi khí hậu, tạo môi trường sinh thái, chống xói mòn, điều hòa nguồn nước.

Do diện tích Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa đang quản lý tại khu vực đèo Kim Quy, A Pan, xã Hương Nguyên là đất rừng phòng hộ thuộc dự án JBIC, vì vậy việc kiến nghị cử tri huyện A Lưới đề nghị thu hồi một phần diện tích đất của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa tại khu vực đèo Kim Quy, A Pan, xã Hương Nguyên để giao lại cho UBND xã quản lý và giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất là không có cơ sở để xem xét và UBND tỉnh đã có văn bản giao UBND huyện A Lưới thông tin đến cử tri theo quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>