PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện A Lưới: Đề nghị Tỉnh cho chủ trương và cấp kinh phí để đo đạc lại các diện tích do Đoàn 102 (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất rừng từ năm 2008, hiện có nhiều trường hợp sai hiện trạng sử dụng đất, chồng lấn diện tích (xã Hồng Hạ).
17/01/2024

Trả lời:

Theo Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 09/9/2023 của UBND tỉnh thì kinh phí triển khai thực hiện Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh hiện do các Công ty nông nghiệp, Công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trích từ 10% nguồn thu từ đất và nguồn hỗ trợ của Chính phủ. Trong đó, phần nhiệm vụ cấp huyện do ngân sách huyện đảm bảo. Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện A Lưới thì ngân sách huyện đang khó khăn, nguồn thu từ tiền sử dụng đất không đủ để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 09/9/2023 của UBND tỉnh. Hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND huyện A Lưới báo cáo cụ thể về dự toán và nhu cầu kinh phí thực hiện đo đạc này gửi Sở Tài chính để chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phương án hỗ trợ kinh phí theo quy định.

<< < 1 2 3 4 > >>