PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII (Theo báo cáo số 591/BC-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh)

Cử tri huyện A Lưới: Đề nghị Tỉnh quan tâm sớm giao lại đất tại khu vực đèo Tà Lương, xã Hồng Hạ, Hương Nguyên để giao cho các hộ dân thiếu đất sản xuất.
17/01/2024

Trả lời:

- Ngày 24/6/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 383/QĐ-SNNPTNT về việc phê duyệt phương án thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xác định ranh giới, đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới để bàn giao về địa phương. Tổng kinh phí để thực hiện dự án là 01 tỷ đồng.

- Dự án đã xác định ranh giới, đo đạc, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới để bàn giao về địa phương gồm các xã Hương Nguyên, Hồng Hạ, Sơn Thủy, Hồng Kim, Hồng Vân, Hồng Thái và Trung Sơn với tổng diện tích 458,56 ha (trong đó xã Hương Nguyên 156,44 ha, Hồng Hạ 150,46 ha).

- Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc, rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ ranh giới sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định hồ sơ, trả kết quả.

- Hiện nay, Ban quản lý Rừng phòng hộ A Lưới đã có Tờ trình số 289/TTR-BQL ngày 13/9/2022 về việc đề nghị thu hồi đất và giao cho địa phương quản lý đợt 1 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện theo đúng quy định.

- Đến nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu UBND tỉnh giải quyết thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật để có cơ sở thông tin đến cử tri.

<< < 1 2 3 4 > >>