V/v tuyên truyền, quảng bá và hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2013
  

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

 


Số: 823/UBND-VH

V/v tuyên truyền, quảng bá và hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2013.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Huế, ngày  9 tháng 4  năm 2013

 

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang, công an, các doanh nghiệp và trường học đóng trên địa bàn Thành phố;

                                    - UBND 27 phường thuộc Thành phố.

 

Thực hiện nội dung Thông báo Kết luận số 235/TB-UBND ngày 27/8/2012 của Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Ngô Hòa về kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013, UBND Thành phố sẽ tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt” được tổ chức từ ngày 27/4/2013 đến ngày 01/5/2013 với mục đích tôn vinh và quảng bá cho ngành nghề truyền thống trên địa bàn Tỉnh và Thành phố; trong đó đặc biệt có sự xuất hiện của trưng bày Dệt may Pháp Di sản trong quá trình biến chuyển”. Đồng thời, trên địa bàn Thành phố cũng sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa – nghệ thuật nhằm hưởng ứng cho Festival; các hoạt động trong khuôn khổ Festival sẽ được tổ chức tại các địa điểm khác nhau trên trục đường Lê Lợi, Huế (dọc bờ Nam sông Hương). Song song với các hoạt động của Festival, Hội chợ triển lãm làng nghề toàn quốc cũng sẽ được diễn ra tại Công viên Thương Bạc, thành phố Huế.

 

Để Thành phố tổ chức thành công Festival nghề truyền thống Huế 2013 (Festival), UBND Thành phố đề nghị các đơn vị nói trên thực hiện một số nội dung sau:

 

1.        Có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về Festival thông qua nhiều hình thức khác nhau để hoạt động của Festival đến được với toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn;

2.        Có kế hoạch tổng vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự, treo cờ và khẩu hiệu chào mừng trong dịp kỷ niệm 38 năm giải phóng Huế; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Festival nghề truyền thống Huế 2013.

3.        Ngoài ra, yêu cầu UBND các phường chỉ đạo các đơn vị đơn vị trên địa bàn có kế hoạch sản xuất, kinh doanh và chuẩn bị hàng hóa phục vụ Festival, trong đó lưu ý đến các sản phẩm đặc sản của địa phương. Đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường tại địa điểm kinh doanh trong dịp diễn ra Festival.

 

Nhận được công văn, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện, góp phần vào thành công chung của Festival nghề truyền thống Huế 2013. Mọi thông tin đề nghị liên hệ: Phòng Văn hóa & Thông tin Thành phố (cơ quan thường trực BTC Festival chuyên đề Huế 2013) – số 4 Hoàng Hoa Thám, Huế; ĐT: 0234.3832017.

* Kèm theo:

-          Các câu khẩu hiệu hướng dẫn;

-          Chương trình hoạt động của Festival nghề truyền thống Huế 2013.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND Tỉnh (để b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các Sở, ban ngành của Tỉnh;

- TVTU, TTHĐND TP;

- Ban Tuyên giáo TU;

- TT BTC Festival Huế 2013;

- Các cơ quan truyền thanh của Tỉnh & TP (để đưa tin);

- VP: PVPVX&CVVH;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 V/v tuyên truyền, quảng bá và hưởng ứng Festival nghề truyền thống Huế 2013 ()
 Bản in]