V/v phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam nhân dịp Festival nghề truyền thống Huế 2013
  

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   231       /UBND-CT

                       

         Thừa Thiên Huế, ngày  16   tháng 01 năm 2013

V/v phối hợp tổ chức Hội chợ triển

lãm làng nghề Việt Nam nhân dịp

Festival nghề truyền thống Huế 2013

 

 

 

                                    Kính gửi:     

                                                            - UBND thành phố Huế;

                                                            - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

            UBND tỉnh nhận được Công văn số 128/BNN-CB ngày 10 tháng 01 năm 2013 về việc tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam nhân dịp Festival nghề truyền thống Huế (sao gửi kèm); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

            Giao UBND thành phố Huế phối hợp với Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn làm việc, thống nhất với Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về công tác tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam; báo cáo UBND tỉnh./.           

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT và  các PCT UBND tỉnh;

- Cục CB, TM NLTS và Nghề muối – Bộ NN;

- Các Sở: CT, VHTTDL;

- VP: CVP và các PCVP;

- Lưu: VT, CT.

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

Đã ký-Đặng Ngọc Trân

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 V/v phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam nhân dịp Festival nghề truyền thống Huế 2013 ()
 Bản in]