Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013
  

    UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                  Độc lập - Tự do Hạnh phúc

                                                       

    Số:   235  /TB-UBND                Thừa Thiên Huế, ngày    27     tháng 8  năm 2012                                               

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa 

tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013

Ngày 22 tháng 8 năm 2012, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Ngô Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và UBND thành phố Huế.

Sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố Huế và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:

1. Hoan nghênh UBND thành phố Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013. Về cơ bản thống nhất nội dung, thời gian, kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013 như báo cáo của UBND thành phố Huế, cụ thể:

- Thời gian: từ ngày 27/4-01/5/2013.

- Địa điểm: tại khu vực trung tâm thành phố Huế.

- Nội dung: một số nghề, làng nghề truyền thống của Huế. Ngoài ra, mời số nghề, làng truyền thống đặc sắc ở các địa phương khác.

Để Festival tổ chức thành công, đạt mục đích đề ra, UBND thành phố Huế tiếp thu ý kiến của các đơn vị để hoàn chỉnh kế hoạch trong đó nêu rõ quy mô, mục đích, không gian tổ chức, xác định chủ đề trên tinh thần "Nghề, làng nghề trong phát triển du lịch", nội dung chương trình, dự toán kinh phí, các hoạt động cộng đồng (triển lãm, hội chợ, ẩm thực)....Trên cơ sở đó tổ chức tuyên truyền quảng bá, vận động tài trợ, kết nối các đối tác...

Tháng 9 năm 2012 kết nối các đơn vị, hoàn chỉnh kế hoạch và dự kiến các kịch bản. Đầu tháng 11/2012 tổ chức họp báo và xúc tiến công tác quảng bá tuyên truyền.

2. Festival nghề truyền thống Huế là Festival lần thứ V được tổ chức trong năm 2013 sẽ góp phần khẳng định Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, thành phố Festival của Việt Nam. Do vậy, các Sở/ngành phải xem đây là hoạt động của tỉnh để phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa nhằm tổ chức thành công Festival, cụ thể:

a) Trung tâm Festival Huế thường xuyên và chủ động phối hợp để hoàn chỉnh kế hoạch, xây dựng chương trình, kết nối các đối tác, vận động tài trợ, tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ nhân lực, vật lực...

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Huế và các đơn vị liên quan làm việc cụ thể với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xúc tiến kế hoạch xin tổ chức Hội chợ làng nghề truyền thống năm 2013 tại Huế nhân dịp diễn ra festival nghề.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Huế, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan xúc tiến kế hoạch tổ chức Hội chợ ẩm thực để phục vụ du khách khi đến Huế trong thời gian diễn ra Festival nghề; hỗ trợ xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm.

d) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí ngân sách để hỗ trợ cho UBND thành phố Huế tổ chức thành công Festival; đồng thời, hướng dẫn UBND thành phố Huế hoàn thiện hồ sơ vận động tài trợ kinh phí tổ chức Festival nghề.

đ) Công an tỉnh chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh khi có kế hoạch của UBND thành phố Huế.

e) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác tuyên truyền quảng bá về Festival nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                           TL. CHỦ TỊCH                                                          

- CT và PCT UBND tỉnh;                                                     KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT Tỉnh ủy;

- Các đơn vị dự họp;

- Sở TT và TT;

- TT Thành ủy;

- VP: CVP, PCVP

và CV: KH, TH, DL, NN;

- Lưu: VT, VH,.                                                                          Đã ký-PCVP Đoàn Thanh Vinh                                                                            

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Hòa tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2013 ()
 Bản in]