Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2016
  
Cập nhật:07/03/2016 3:01:10 CH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại

của Ban tổ chức Festival Huế 2016

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ 9-  2016;

Xét đề nghị của Trung tâm Festival Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2016 gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Trần Công Phú - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Ngoại vụ;

2. Phó trưởng Tiểu ban:

a) Ông Đoàn Thanh Vinh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

b) Ông Hồ Đăng Long - Phó Giám đốc Trung Tâm Festival Huế;

3. Thành viên:

a) Mời bà Hoàng Thị Kim Nhơn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

b) Mời ông Dương Thế Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Huế;

d) Mời ông Đinh Mạnh Thắng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh.

đ) Bà Trần Thị Hà - Trưởng phòng Quản trị Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh;

e) Ông Lê Phi Hải - Trưởng phòng Tổng hợp, Kế toán Trưởng Trung tâm Festival Huế.

Điều 2. Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2016 giải quyết các mối quan hệ đối ngoại, xây dựng kế hoạch mời và tiếp đón khách mời, văn nghệ sĩ trong Festival Huế 2016.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tiểu ban

1. Tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016; phối hợp với Trung tâm Festival Huế để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng Ban tổ chức giải quyết theo quy định hiện hành;

2. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trình Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 phê duyệt; phân công trách nhiệm cho các thành viên của Tiểu ban; đề xuất điều động cán bộ và chuyên viên của các cơ quan liên quan tham gia phục vụ Festival Huế 2016; được quyền huy động cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình tham gia phục vụ Festival Huế;

3. Trưởng Tiểu ban được quyền sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Tiểu ban;

4. Thành viên Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ, chính sách theo qui định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Festival Huế lần thứ IX - 2016 kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2016 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]