Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2016
  
Cập nhật:07/03/2016 2:56:44 CH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá

của Ban tổ chức Festival Huế 2016

 

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ IX -  2016;

Xét đề nghị của Trung tâm Festival Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế lần thứ IX - 2016 gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Huỳnh Tiến Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế.

2. Phó trưởng Tiểu ban: Mời bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng biên tập Báo Thừa Thiên Huế.

3. Thành viên:

a) Mời ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế (VTV8);

b) Ông Lê Viết Xuân - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Ông Lê Hữu Minh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;

e) Mời Ông Dương Tuấn Anh - Giám đốc Viễn thông Thừa Thiên Huế;

ê) Ông Lê Vĩnh Chiến - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh;

g) Bà Mai Bá Kiều Phượng - Trưởng phòng Thông tin Tuyên truyền, Trung tâm Festival Huế.

Điều 2. Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá có trách nhiệm giúp Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 lập kế hoạch truyền thông, quảng bá về các hoạt động của Festival Huế 2016.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tiểu ban

1. Tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016; phối hợp với Trung tâm Festival Huế để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng Ban tổ chức giải quyết theo quy định hiện hành;

2. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trình Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016 phê duyệt; phân công trách nhiệm cho các thành viên của Tiểu ban; đề xuất điều động cán bộ và chuyên viên của các cơ quan liên quan tham gia phục vụ Festival Huế 2016; được quyền huy động cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình tham gia phục vụ Festival Huế;

3. Trưởng Tiểu ban được quyền sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Tiểu ban;

4. Thành viên Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ, chính sách theo qui định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Festival Huế lần thứ IX - 2016 kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2016, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền - Quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2016 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]