Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân các địa phương
  

TT

Tên đơn vị

Thời gian tuyên dương

01

Nhân dân và LLVTND xã Mỹ Thủy (Thủy Phương), Hương Thủy 30.12.1969

02

Nhân dân và LLVTND xã Phú Thạnh (Phú Đa), Phú Vang 08.1970

03

Nhân dân và LLVTND xã Phong Chương, Phong Điền 30.10.1973

04

Nhân dân và LLVTND xã Phong Thu, Phong Điền 12.1973

05

Nhân dân và LLVTND xã Quảng Thái, Quảng Điền 30.10.1978

06

Nhân dân và LLVTND xã Thủy Thanh, Hương Thủy 30.10.1978

07

Nhân dân và LLVTND xã Phú Hồ, Phú Vang 30.10.1978

08

Nhân dân và LLVTND xã Lộc Tụ, Phú Lộc 30.10.1978

09

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Quảng, A Lưới 30.10.1978

10

Nhân dân và LLVTND tỉnh Thừa Thiên Huế 20.12.1979

11

Nhân dân và LLVTND miền Tây Thừa Thiên 20.12.1979

12

Nhân dân và LLVTND thành phố Huế 20.12.1994

13

Nhân dân và LLVTND huyện Phong Điền 20.12.1994

14

Nhân dân và LLVTND huyện Quảng Điền 20.12.1994

15

Nhân dân và LLVTND huyện Hương Thủy 20.12.1994

16

Nhân dân và LLVTND xã Hương Hữu, Nam Đông 20.12.1994

17

Nhân dân và LLVTND xã Phong Sơn, Phong Điền 20.12.1994

18

Nhân dân và LLVTND xã Hương Lâm, A Lưới 20.12.1994

19

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Thượng, A Lưới 20.12.1994

20

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Bắc, A Lưới 20.12.1994

21

Nhân dân và LLVTND xã Phong Hiền, Phong Điền 20.12.1994

22

Nhân dân và LLVTND xã Quảng Vinh, Quảng Điền 20.12.1994

23

Nhân dân và LLVTND xã Phú Lương, Phú Vang 20.12.1994

24

Nhân dân và LLVTND xã Vinh Thái, Phú Vang 20.12.1994

25

Nhân dân và LLVTND huyện Phú Vang 30.08.1995

26

Nhân dân và LLVTND xã Phong An, Phong Điền 30.08.1995

27

Nhân dân và LLVTND xã Phú Xuân, Phú Vang 30.08.1995

28

Nhân dân và LLVTND xã Hương Thọ, Hương Trà 30.08.1995

29

Nhân dân và LLVTND xã Hương Chữ, Hương Trà 30.08.1995

30

Nhân dân và LLVTND xã Vinh Giang, Phú Lộc 30.08.1995

31

Nhân dân và LLVTND xã Lộc An, Phú Lộc 30.08.1995

32

Nhân dân và LLVTND xã Hương Long, Huế 30.08.1995

33

Nhân dân và LLVTND xã Thủy Xuân, Huế 30.08.1995

34

Nhân dân và LLVTND xã Quảng Hòa (Q.Vinh, Q.Phú) Quảng Điền 30.08.1995

35

Nhân dân và LLVTND xã Quảng Đại (Q.An, Q.Thành) Quảng Điền 30.08.1995

36

Nhân dân và LLVTND huyện Hương Trà 12.02.1996

37

Nhân dân và LLVTND huyện Phú Lộc 12.02.1996

38

Nhân dân và LLVTND xã Thủy An, Huế 15.02.1996

39

Nhân dân và LLVTND phường Xuân Phú, Huế 15.02.1996

40

Nhân dân và LLVTND xã Phong Bình, Phong Điền 15.02.1996

41

Nhân dân và LLVTND xã Phong Hòa, Phong Điền 15.02.1996

42

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Tiến, Hương Trà 15.02.1996

43

Nhân dân và LLVTND xã Hương Văn, Hương Trà 15.02.1996

44

Nhân dân và LLVTND xã Dương Hòa, Hương Thủy 15.02.1996

45

Nhân dân và LLVTND xã Thủy Vân, Hương Thủy 15.02.1996

46

Nhân dân và LLVTND xã Vinh Phú, Phú Vang 15.02.1996

47

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Hạ, A Lưới 15.02.1996

48

Nhân dân và LLVTND xã Bắc Sơn, A Lưới 15.02.1996

49

Nhân dân và LLVTND xã A Ngo, A Lưới 15.02.1996

50

Nhân dân và LLVTND xã Hương An, Hương Trà 22.08.1998

51

Nhân dân và LLVTND xã Phong Xuân, Phong Điền 22.08.1998

52

Nhân dân và LLVTND xã Phong Mỹ, Phong Điền 22.08.1998

53

Nhân dân và LLVTND xã Thượng Quảng, Nam Đông 22.08.1998

54

Nhân dân và LLVTND xã Thượng Long, Nam Đông 22.08.1998

55

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Trung, A Lưới 22.08.1998

56

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Vân, A Lưới 22.08.1998

57

Nhân dân và LLVTND xã Hương Nguyên, A Lưới 22.08.1998

58

Nhân dân và LLVTND xã Lộc Bổn, Phú Lộc 22.08.1998

59

Nhân dân và LLVTND xã Vinh Hải, Phú Lộc 22.08.1998

60

Nhân dân và LLVTND xã Lộc Thủy, Phú Lộc 22.08.1998

61

Nhân dân và LLVTND xã Thủy Phù, Hương Thủy 22.08.1998

62

Nhân dân và LLVTND xã Thủy Bằng, Hương Thủy 22.08.1998

63

Nhân dân và LLVTND xã Hương Xuân, Hương Trà 22.08.1998

64

Nhân dân và LLVTND xã Hương Vân, Hương Trà 22.08.1998

65

Nhân dân và LLVTND xã Vinh Hà, Phú Vang 11.06.1999

66

Nhân dân và LLVTND xã Điền Môn, Phong Điền 11.06.1999

67

Nhân dân và LLVTND xã Điền Hòa, Phong Điền 11.06.1999

68

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Nam, A Lưới 11.06.1999

69

Nhân dân và LLVTND xã A Đớt, A Lưới 11.06.1999

70

Nhân dân và LLVTND xã Đông Sơn, A Lưới 11.06.1999

71

Nhân dân và LLVTND xã Hồng Kim, A Lưới 11.06.1999

72

Nhân dân và LLVTND xã Thượng Nhật, Nam Đông 11.06.1999

73

Nhân dân và LLVTND xã Thủy Châu, Hương Thủy 11.06.1999

74

Nhân dân và LLVTND xã Điền Lộc, Phong Điền 28.04.2000

75

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Thái, huyện A Lưới 2004

76

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Hồ, huyện Hương Trà 2004

77

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc 2004

78

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc 2004

79

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Thượng Lộ, huyện Nam Đông 2005

80

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang 2005

81

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Thủy, huyện A Lưới 2005

82

Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủy Tân, huyện Hương Thủy 2005
 Bản in]
Các bài khác