Thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2014

  
Cập nhật:14/03/2014 11:12:14 SA

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế

và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2014

              

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Festival Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2014, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Lê Quốc Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban tổ chức Festival Huế 2014.

2. Phó Trưởng tiểu ban:

- Ông  Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

3. Các thành viên:

- Ông Võ Văn Cảm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Ông Hồ Đăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế.

- Ông Mai Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

- Ông Nguyễn Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ông Võ Văn Tươi, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

- Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Mời ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Giám đốc Công ty TNHHNNMTV Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

- Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế.

Điều 2. Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 xây dựng phương án an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tiểu ban

1. Tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014; phối hợp với Trung tâm Festival Huế để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng Ban tổ chức giải quyết theo quy định hiện hành;

2. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trình Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 phê duyệt; phân công trách nhiệm cho các thành viên của Tiểu ban; đề xuất điều động cán bộ và chuyên viên của các cơ quan liên quan tham gia phục vụ Festival Huế 2014; được quyền huy động công chức, viên chức của đơn vị mình tham gia phục vụ Festival Huế;

3. Trưởng và Phó Trưởng Tiểu ban được quyền sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Tiểu ban;

4. Thành viên Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ, chính sách theo qui định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Festival Huế 2014 kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thành lập Tiểu ban An ninh - Trật tự - Y tế và Môi trường của Ban tổ chức Festival Huế 2014 ()
 Bản in]