Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2014

  
Cập nhật:29/11/2013 3:03:26 CH

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 


Số:  2571  / QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thừa Thiên Huế, ngày   27    tháng 11  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại

của Ban tổ chức Festival Huế 2014

 


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ 8 - 2014;

Xét đề nghị của Trung tâm Festival Huế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2014 gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Ông Hoàng Ngọc Khanh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

2. Phó trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

3. Thành viên:

a) Mời bà Hoàng Thị Kim Nhơn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

b) Mời ông Hoàng Khánh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Ông Hồ Đăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế;

d) Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế.

e) Ông Nguyễn Thiên Bình, Trưởng phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh.

g) Ông Lê Phi Hải, Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Festival Huế.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại có trách nhiệm giúp Trưởng Ban tổ chức giải quyết các mối quan hệ đối ngoại, xây dựng kế hoạch mời và đón tiếp khách mời, văn nghệ sĩ tại Festival Huế 2014.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tiểu ban

1. Tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014; phối hợp với Trung tâm Festival Huế để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng Ban tổ chức giải quyết theo quy định hiện hành;

2. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trình Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 phê duyệt; phân công trách nhiệm cho các thành viên của Tiểu ban; đề xuất điều động cán bộ và chuyên viên của các cơ quan liên quan tham gia phục vụ Festival Huế 2014; được quyền huy động cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình tham gia phục vụ Festival Huế;

3. Trưởng và Phó Trưởng Tiểu ban được quyền sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Tiểu ban;

4. Thành viên Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ, chính sách theo qui định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Festival Huế 2014 kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014, Giám đốc Trung tâm Festival Huế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCVP Đ.T.Vinh và CV: TH;

- Lưu: VT, VH.

KT.CHỦ TỊCH

 

 

 

Đã ký-PCT Ngô Hòa

 

 

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân, Đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2014 ()
 Bản in]